INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Warsztat nauczyciela akademickiego - praca dydaktyczna, naukowa i organizacyjna nauczyciela akademickiego – warsztaty cz.1.

Warsztaty odbędą się w Zakopanem w dniach 25.11.2016 do 27.11.2016 r w ośrodku szkoleniowym Antałówka 

W związku z wysprzedażą szkoleń cena wynosi 50% ceny katalogowej pod warunkiem zgłoszenia 30 dni przed terminem szkolenia. 

Cena katalogowa  za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 3.999,00 złotych netto 

 

 Wykładowcami  będą :

dr inż. Justyna M. Bugaj - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (od 2008 roku), w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach dotyczących zarządzania uczelniami, rozwoju pracowników oraz oceny pracy. Dodatkowo konfrontuje oczekiwania pracodawców i absolwentów w stosunku do dostępnych na rynku stanowisk pracy oraz opracowuje modele kompetencyjne pracowników. Jest autorką wielu publikacji i szkoleń z tego zakresu. Brała udział w licznych polskich i zagranicznych projektach dotyczących zarządzania uczelniami.

Stosowane metody dydaktyczne Wykłady warsztatowe, konwersatoryjne , praca z małą grupą: dyskusja, debata, odgrywanie ról, burza mózgów, zajęcia typu PBL -Problem Based Learning, symulacje oraz analiza przypadków, prezentacja multimedialna, film

dr hab. Radosław Rybkowski - Od wielu lat w swoich badaniach nad szkolnictwem wyższym łączy teorię i praktykę. Jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów buduje podstawy absolwenckiego systemu lojalnościowego, od stycznia 2016 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego, między innymi dla pracowników administracji uczelni europejskich w ramach Erasmus Staff Mobility; dla studentów z Ukrainy i Białorusi w ramach Programu im. Lane’a Kirklanda. Autor wielu publikacji poświęconych praktycznym konsekwencjom zmian w systemie szkolnictw wyższego (nie tylko polskiego).

 

 Ocena efektów kształcenia

Wiedza

 zna zasady pracy nauczyciela akademickiego

 wymienia poglądy i prowadzi dyskusję merytoryczną w zakresie etycznej współpracy między nauczycielem akademickim a studentem

 wie jakie są wartości nadrzędne związane z pracą na uczelni i wie gdzie znaleźć kodeks etyki pracy

 klasyfikuje role przyjmowane przez nauczyciela, deklaruje wykorzystanie wybranych ról w pracy zawodowej

 

Umiejętności

 rozwiązuje problemy pojawiające się podczas budowania współpracy ze studentami i współpracownikami

 potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować tematyczne teksty z prasy bieżącej ( w tym anglojęzycznej), potrafi wykorzystać je w pracy jako nauczyciel akademicki

 potrafi zorganizować różne formy zajęciowe

 

Kompetencje społeczne

 okazuje szacunek dla siebie, współpracowników i studentów

 przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

 wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów zespołowych

 potrafi pracować w grupie

 

 

 

Treści 

1. Zasady pracy dydaktycznej i naukowej

2. Cele i wartości w postępowaniu nauczyciela akademickiego

3. Role przyjmowane przez nauczycieli akademickich podczas prowadzenia różnych typów zajęć

4. Student Centered Learning i Teacher Centered Learning 

5. Organizacja pracy podczas różnych form zajęciowych: wykład, ćwiczenia, laboratoria, seminaria

6. Budowanie relacji ze studentami

7. Seminaria i prace dyplomowe – relacja między promotorem a studentem

8. Narzędzia wspomagające efektywne uczenie się oraz osiąganie celów rozwojowych i zawodowych studentów 

9. Ocena pracy zawodowej nauczyciela akademickiego

 

 

Wykaz przykładowej literatury 

1. Suzanne Burley Mentoring and Coaching in Schools, Routledge, 2011 

2. Ellen Gottesdiener, Warsztaty wymagań, narzędzie zespołowego precyzowania wymagań, MT &DC, Warszawa 2008

3. Parsloe Eric, Wray Monika, Trener i mentor, Wolters Kluwer Polska

4. Maciej Bennewicz Coaching i mentoring w praktyce, G+J Gruner+Jahr PL, 2011

5. Kwiatkowska H., Lewowicki T., Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej. Warszawa 1997

6. Pica T., The language educator at work in the learner-centered 

classroom, J. Alatis (Ed.), Georgetown University roundtable on languages and linguistics 1994: Educational linguistics, crosscultural communication, and global interdependence, Georgetown University Press, Washington, DC (1994), pp. 264–28

7. Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004

8. Swales J., Naijar H., The writing of research article introductions, Written Communication, 4 (1987), pp. 175–191

9. Szczepański J., Pracownik naukowy jako nauczyciel akademicki. W: „Uczelnia na miarę współczesności”. Poznań 1983

10. Whitmore J. Coaching. Trening efektywności, G+J, 2011

11. Zatka N., Etyka nauczyciela akademickiego, Forum Akademickie, 05/2011

oraz: polskie i zagraniczne publikacje związane z pracą w szkole wyższej, np.: „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, „Forum Akademickie”, „Coaching”, http://www.facultyfocus.com, What should be the relationship between teacher and students? Teaching and Teacher Education, Journal of Education for Teaching, The Center for Teaching and Learning [http://teaching.uncc.edu/learning-resources/articles-books/best-practice/academic-honesty-integrity], http://www.plagiarism.org, inne