INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

 

Termin szkolenia : 19.08-22.08.2016

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

 

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Dni szkoleniowe: 3 dni  Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 501224499

 

Kwaterowanie uczestników rozpoczyna się od godziny 15:00 dnia 19 sierpień  2016.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20 sierpień , 21 sierpień  22 sierpień 2016 r.

Rozpoczęcie zajęć przewidziano na godz. 9.00 w dniu 20.08.2013, a zakończenie w dniu 22.08.2016 o godz. 14.00.

 

Zapewniamy:

• 24 godzin dydaktycznych szkolenia

• Materiały szkoleniowe

• Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu

• Zakwaterowanie

• Pełne wyżywienie

• Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dopłatą (100 zł za dobę)

• Możliwość korzystania nieodpłatnie z atrakcji wodnych w Aqua Parku

 

Program szkolenia:

 

 Program szkolenia:

19 sierpień 2016

15:00 - kwaterowanie uczestników

19:00 - przedstawienie programu szkolenia, sylwetki wykładowcy, przedstawienie uczestników, uroczysta kolacja

 

 Program na 20.08.2016

 

1.Nowe obowiązkowe dane umieszczane w tytule wykonawczym.

2.Działania informacyjne i ich tryb realizacji. Wpływ działań informacyjnych na upomnienie.

3.Zasady wystawiania tytułów wykonawczych w stosunku do małżonków.

4.Odstąpienie o czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, a odpowiedzialność osób trzecich.

5.Nie przystępowanie do egzekucji w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.

6.Rozszerzony zakres prawa do informacji organu egzekucyjnego.

7.Koszty egzekucyjne w oparciu o nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8.Rodzaje tytułów wykonawczych tj. dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy.

9.Utrata tytułu wykonawcze przed, jak i po wszczęciu egzekucji administracyjnej.

10. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

11. Zbieg egzekucji administracyjnych i administracyjnej i sądowej – w oparciu o regulację upea i kpc.

 12.Egzekucja administracyjna, a odpowiedzialność osób trzecich. Nowe sposoby wykazywania bezskuteczności egzekucji.

 

 Program na 21.08.2016

 

1. Wstęp

2. Zarzuty ws. prowadzenia postępowania egzekucyjnego

• Istota zarzutu,

• Legitymacja czynna do wniesienia zarzutu,

• Wymagania formalne co do treści zarzutu,

• Tryb i termin,

• Podstawy prawne zarzutów,

• Właściwość organu egzekucyjnego,

• Skutki prawne wniesienia zarzutu,

• Postępowanie ws. zarzutu,

• Rozstrzygnięcie ws. zarzutu,

• Zażalenie na postanowienie ws. zarzutu.

3. Wniosek o zwolnienie spod egzekucji :

• podstawa zwolnienia i zakres stosowania;

• Zgoda wierzyciela,

• Ważny interes Zobowiązanego,

 

Program na 22.08.2016 

 

1. Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji :

• Podstawa i przedmiot wyłączenia,

• Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o wyłączenie,

• Wymogi formalne wniosku o wyłączenie,

• Termin do wniesienia wniosku o wyłączenie,

• Kompetencje organu egzekucyjnego.

2. Skarga na bezczynność wierzyciela.

3. Skarga na czynności egzekucyjne.

4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego :

• Obligatoryjne przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego,

• Fakultatywna przesłanka umorzenia postępowania egzekucyjnego,

• Skutki wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,

• Ponowne wszczęcie egzekucji,

5. Środki zaskarżenia stosowane w związku z określonym rodzajem egzekucji :

Zarzut ws. oszacowania wartości praw majątkowych oraz pokrewnych,

Skarga na oszacowanie zajętej ruchomości,

Skarga na naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji ruchomości,

Zarzuty do opisu i oszacowania nieruchomości,

 

 

Szkolenie poprowadzi:

Łukasz Sadkowski - Sędzia , były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych- Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli,administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.