INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Omówienie nowelizacji ustawy 2.0 - istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych  oraz skuteczne zarządzanie wydziałem na uczelni przez nowe władze uczelni  

Szkolenie odbędzie się w Zakopanem w ośrodku szkoleniowym ANTAŁÓWKA w dniach 19.11.2018 do 21.11.2018 r  

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 1.999,00 złotych netto plus podatek VAT 23%

 

 

Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego i nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakim stają szkoły doktorskie. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.

 

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Szkoła doktorska a dyscyplina naukowa i kategoria przyznana w wyniku kompleksowej oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (znaczenie posiadania kategorii co najmniej B+);

 • Możliwość tworzenia szkoły doktorskiej we współpracy z innymi podmiotami (korzyści i niedogodności);

 • Zasady nadzoru nad szkołą doktorską;

 • Zasady przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; stypendia;

 • Ustawowe ograniczenia dotyczące przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; ograniczenia w przyznawaniu stypendiów;

 • Zasady i metody przeprowadzania oceny śródokresowej;

 • Kluczowe zapisy, które powinny się znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej;

 • Ocena postępów naukowych doktorantów – ocena śródokresowa oraz indywidualny plan badawczy.

 

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

 • Sposób uchwalania statutu uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem roli rektora i senatu w tworzeniu statutu;

 • Ustawowe organy uczelni: rada uczelni, rektor i senat – kluczowe kompetencje ustawowe (co może nowy rektor i których uprawnień nie można ograniczać);

 • Zadania i możliwości działania rady uczelni jako nowego organu; projektowanie zasad współdziałania organów ustawowych;

 • Wymagania ustawowe stawiane wobec rektora, możliwość wprowadzania dodatkowych statutowych wymagań;

 • Możliwość tworzenia dodatkowych organów uczelni oraz nowe możliwości zmiany struktury organizacyjnej – czyli czy pozostawić wydziały i dziekanów?

 • Ograniczenia uprawnień wewnętrznych organów uczelni (zwłaszcza w kontekście obecnych uprawnień do nadawania stopni);

 • Nadzór nad działalnością badawczą uczelni – nowy sposób oceny dyscyplin; nadawania stopni i co z tego wynika dla zapisów statutowych.


 Prowadzącym szkolenie będzie dr hab. Radosław Rybkowski - Od wielu lat w swoich badaniach nad szkolnictwem wyższym łączy teorię i praktykę. Jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów buduje podstawy absolwenckiego systemu lojalnościowego, od stycznia 2016 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego, między innymi dla pracowników administracji uczelni europejskich w ramach Erasmus Staff Mobility; dla studentów z Ukrainy i Białorusi w ramach Programu im. Lane’a Kirklanda. Autor wielu publikacji poświęconych praktycznym konsekwencjom zmian w systemie szkolnictw wyższego (nie tylko polskiego).