INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Omówienie nowelizacji ustawy 2.0 - istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych  oraz skuteczne zarządzanie wydziałem na uczelni przez nowe władze uczelni  

Szkolenie odbędzie się w Zakopanem w ośrodku szkoleniowym ANTAŁÓWKA w dniach 19.11.2017 do 21.11.2016 r  

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 1.999,00 złotych netto plus podatek VAT 23%

 

Ustawa 2.0 - istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych

Temat szkolenia obejmuje między innymi: podstawy ustrojowe funkcjonowania uczelni (rola i organizowanie działa: Rady Uczelni, Rektora i Senatu); likwidacja podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) jako ciała zdefiniowanego ustawowo; zasady ewaluacji jednostek naukowych (jak podnieść swoje szanse na zdobycie kategorii A i B+); zasady ewaluacji dydaktyki (nowe założenia działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej); kary finansowe dla uczelni.

 

 
 Prowadzącym szkolenie będzie dr hab. Radosław Rybkowski - Od wielu lat w swoich badaniach nad szkolnictwem wyższym łączy teorię i praktykę. Jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów buduje podstawy absolwenckiego systemu lojalnościowego, od stycznia 2016 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego, między innymi dla pracowników administracji uczelni europejskich w ramach Erasmus Staff Mobility; dla studentów z Ukrainy i Białorusi w ramach Programu im. Lane’a Kirklanda. Autor wielu publikacji poświęconych praktycznym konsekwencjom zmian w systemie szkolnictw wyższego (nie tylko polskiego).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chętnie posługuje się odwołaniami do terminologii zaczerpniętej z technologii informatycznych. Stąd niedawno rozstrzygnięty został konkurs na przygotowanie założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rozpropagowany pod hasłem Ustawa 2.0. Oferowane szkolenie skonfrontuje ambitne dążenia do zmiany z warunkami, w jakich muszą działać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, czyli wydziały.

W rezultacie uczestnicy będą w stanie sprawnie organizować pracę jednostek mogących odnieść dydaktyczny i badawczy sukces. Nie chodzi o wspieranie jakiegoś nowego tworu typu „Wydział 2.0”, ale o poznanie możliwości rozwoju i wyzwań, przed jakimi muszą stanąć podstawowe jednostki organizacyjne.

 W ramach bloku tematycznego dotyczącego -Ustawa 2.0 - istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych

Ten blok tematyczny obejmować będzie między innymi: podstawy ustrojowe funkcjonowania uczelni (rola i organizowanie działa: Rady Uczelni, Rektora i Senatu); likwidacja podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) jako ciała zdefiniowanego ustawowo; zasady ewaluacji jednostek naukowych (jak podnieść swoje szanse na zdobycie kategorii A i B+); zasady ewaluacji dydaktyki (nowe założenia działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej); kary finansowe dla uczelni.

 

 Podczas pozostałych bloków zostaną szczegółowo omówione następujące zagadnienia:

 
1.       Obowiązki wydziałów w świetle obowiązujących przepisów

 a.       rola dziekana jako jednoosobowego organu uczelni oraz rady podstawowej jednostki organizacyjnej/wydziału (pjo)

b.       organizowanie współpracy dziekan-rada pjo: zadania rady, wyłączne uprawnienia rady pjo; wyłączne uprawnienia dziekana

 2.       Obowiązki centralnej administracji wydziałowej

 a.       zdania dziekana i dziekanatu w nadzorowaniu działalności dydaktycznej

b.       rola, obowiązki i prawa dziekana jako przełożonego pracowników i studentów wydziału

c.       prowadzenie polityki kadrowej: zasady przeprowadzania konkursów, skuteczność w doborze kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej

3.       Rola wydziału w kształtowaniu procesu dydaktycznego

 

a.       planowanie efektów kształcenia zgodnych z możliwościami infrastrukturalnymi i osobowymi pjo

b.       tworzenie spójnego systemu informacji o prowadzonych zajęciach (niezbędne elementy sylabusów w świetle działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej)

c.       tworzenie i funkcjonowanie wydziałowego systemu jakości kształcenia (niezbędne elementy tego systemu, usprawnianie funkcjonowania, dokumentowanie jego działań)

 4.       Współpraca z samorządem studentów i doktorantów

a.       niezbędne konsultacje z samorządem w organizowaniu procesu dydaktycznego

b.       współpraca z samorządem w ramach systemu jakości kształcenia

 

c.       rola samorządu na forum rady pjo, organizowanie zasad współpracy

5.       Współpraca z pracownikami, w tym ich motywowanie i ocenianie

a.       Motywacja i motywowanie (wszystkich) pracowników wydziału


b.       Ocena pracy i potencjału (wszystkich) pracowników wydziału

c.       Rozmowa oceniająca

6.       Budowanie strategii wydziału

 a.       Strategiczna analiza wydziału (SWOT, PEST, inne)


b.       Bilansowanie potencjału i zasobów (metody autorskie)


c.       Ustalanie misji i celów strategicznych wydziału oraz zadań


7.       Konsultacje indywidualne

 

Drugi blok programu szkolenia będzie poświęcony omówieniu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym wraz z analizą .

 

8. Nowy model oceny PKA i kontroli MNiSW, w tym korekty w nadzorze MNiSW nad uczelniami

9. Przeorientowanie Krajowych Ram Kwalifikacji a programy kształcenia

10. Zmiany w funkcjonowaniu studiów, w tym w przenoszeniu osiągnięć

11. Ważne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu studiów doktoranckich

12. Sprawy pracownicze (konkursy, oceny, awans naukowy)

13. Zmiany w przepisach o pomocy materialnej 

14. Przepisy zmieniające i przejściowe, w tym obowiązek dostosowania profili i programów kształcenia

II. Pozycja prawno-ustrojowa dziekana i prodziekana 

15. Obowiązki i kompetencje: cywilnoprawne, administracyjnoprawne, organizacyjno-statutowe

16. Delegowanie kompetencji, upoważnienia a pełnomocnictwa.

17. Powoływanie i odwoływanie zastępców kierownika jednostki ds studenckich.

 Szkolenie przeznaczone jest w sposób szczególny dla władz i pracowników administracyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych. Pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału jednostek, co może znaleźć przełożenie na zwiększone dotacje na działalność naukową oraz dydaktyczną, a także na wyższe oceny w procesie akredytacji programowej.