INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej w uczelni wraz z omówieniem zmian  w KPA dotyczącym wydawania decyzji administracyjnych - elitarne warsztaty dla wymagających 

Termin szkolenia : 19.11-21.11.2017

 

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

 

Cena szkolenia za jedną osobę: 

 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

 

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

Szkolenie to poprowadzi dwóch wykładowców

Pierwszy to rekomendowany przez organizatora wykładowca akademicki  – doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego, prelegent i trener na wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i systemowi szkolnictwa wyższego, w latach 2011-2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2008 roku zajmuje się zagadnieniami prawa szkolnictwa wyższego, członek organów przyznających świadczenia pomocy materialnej, doradca rektorów. Redaktor statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów pomocy materialnej, decyzji administracyjnych w systemie szkolnictwa, poradników dla uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Doradca rektorów, dziekanów i pracowników administracyjnych uczelni wyższych.

Drugim wykładowcą będzie ekspert w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako ekspert w zakresie interpretacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych odnoszących się m. in. do liczenia dochodu rodziny w przypadku studentów ubiegających się o pomoc materialną oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Bierze udział w pracach legislacyjnych zakresie świadczeń rodzinnych, w tym odnoszących się do kategorii dochodu oraz sposobu liczenia dochodu.

Wysoko oceniany przez uczestników kursów i konferencji, współpracownik Instytutu Szkoleń Profesjonalnych w Gdańsku .

 

Podczas tego szkolenia będą szczegółowe omówione zmiany wynikające z nowelizacji ustawy KPA , przyjętej przez Sejm na posiedzeniu 07.04.2017r

 

Z nowości dowiedzą się Państwo :

 1. doprecyzowanie terminów wykonania czynności od 1 czerwca 2017 .

 

2. wprowadzenie możliwości wniesienia ponaglenia od 1 czerwca 2017 .

 

3. możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania jako element przyspieszenia uprawomocnienia się decyzji od 1 czerwca 2017 r

 

4. Sposoby poświadczania oryginału dokumentu przez pracownika uczelni od 1 czerwca 2017 r

 

5. pouczenie , o tym prawie do zrzeczenia się odwołania oraz o wysokości opłaty od powództwa od 01.06.2017r

 

6. możliwość podpisywania decyzji przez pracowników organu wydającego decyzję od 01.07.2017r 

 

7. wprowadzanie instytucji sprzeciwu od decyzji od 01.06.2017r 

 

 

Celem szkolenia jest : 

 

1. Przekazanie wiedzy na temat nowych mechanizmów postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw z uwzględnieniem specyfiki wydawania decyzji  w szkołach wyższych  

2. Na szkoleniu uczestnik również uzyska informacje na temat wzruszenia prawomocnych decyzji administracyjnych;

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie kazusów prawa administracyjnego i budowę decyzji administracyjnych. Uczestnicy szkolenia będą pracować w zespołach roboczych zajmujących się sprawami administracyjnymi. 

  

Plan szkolenia:

 

I.      POJĘCIE INDYWIDUALNEJ SPRAWY STUDENCKIEJ I ODPOWIEDNIEGO STOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

 

II.   NOWELIZACJA ZASAD OGÓLNYCH POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I JEJ WPŁYW NA ZAŁATWIENIE INDYWIDUALNEJ SPRAWY STUDENCKIEJ:

     zasada in dubio pro libertate i jej wpływ na załatwienie sprawy studenckiej;

     zasada współdziałania organów administracji publicznej;

     zasada zaufania;

     zasada ugodowego załatwiania spraw;

     zasada wyjaśniania niespełnionych przesłanek w świetle art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego;

     zasada dwuinstancyjności;

     zasada trwałości decyzji ostatecznej i prawomocnej;

 

III.    NOWY SPOSÓB REALIZACJI ZASADY SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

      instytucja ponaglenia, sygnalizacja i odpowiedzialność pracownika za załatwienie sprawy studenckiej;

      postępowanie uproszczone zagadnienia ogólne;

      milczące załatwienie sprawy - zagadnienia ogólne;

 

IV.     CZYNNOŚCI TECHNICZNO PROCESOWE ORAZ POSTĘPOWANIE DOWODOWE W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE STUDENCKIEJ: 

      doręczenia pism procesowych w postępowaniu;

      terminy procesowe; 

      pozostawienia podania studenta bez rozpoznania;

      czynności wstępne organu po wszczęciu postępowania administracyjnego;

      przebieg postępowania dowodowego z możliwością prowadzenia go w trybie elektronicznym (sporządzanie protokołu i adnotacji, udostępnienie akt postępowania postępowanie dowodowe);

      uwierzytelnianie dokumentów w postępowaniu administracyjnym nowej pojęcie dokumentu urzędowego;

      zmiany w zakresie postępowania dowodowego;

      zawieszenie postępowania;

      rozstrzygnięcie budowa decyzji administracyjnej (przesłanki wydania decyzji, jej budowa z uwzględnieniem treści uzasadnienia oraz pouczenie o odwołaniu) z uwzględnieniem aktualnych zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku;

      postanowienia w postępowaniu administracyjnym (przesłanki wydania postanowienia, jego budowa oraz pouczenie o zażaleniu);

      podpis na decyzji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

      doręczenie decyzji i stwierdzenie prawomocności z uwzględnieniem elektronicznego dowodu doręczenia;

      nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;

      prostowanie błędów i omyłek, uzupełnienie decyzji;

 

V.    ZAGADNIENIA OGÓLNE POSTĘPOWANIA MIĘDZYINSTANCYJNEGO:

        odwołanie pojęcie, forma, treść;

        autokontrola decyzji i instancji;

        zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej;

 

VI.   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

        niedopuszczalność odwołania;

        czynności dowodowe w postępowaniu odwoławczym;

        zmiany w zakresie regulacji dotyczących decyzji ostatecznych; nowe pojęcie decyzji kasacyjnej;

 

VII.    SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:

        skarga pojęcie, forma, treść, termin wniesienia;

        sprzeciw od decyzji kasacyjnej i jego skutki dla organów uczelni;

        uprawnienia i obowiązki organu uczelni po wniesieniu skargi;

        sposób formułowania odpowiedzi na skargę;

        zakres kontroli sądowej;

        rozstrzygnięcia sądu administracyjnego;

 

VIII. NADZWYCZAJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE STUDENCKIEJ:

        przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zagadnienia ogólne;

        problematyka uchylenia i zmiany decyzji administracyjnej; 

        stwierdzenie nieważności decyzji;

 

IX.   WARSZTATY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:

        rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego - prowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o materiał dowodowy;

        wydanie rozstrzygnięcia w sprawie budowanie decyzji administracyjnej;

        prostowanie błędów i omyłek w decyzjach administracyjnych;

        przywracanie terminów do wykonania określonych czynności postępowania;

        weryfikacja prawidłowości doręczenia decyzji w postępowaniu administracyjnym

        sporządzanie protokołu z posiedzenia organu kolegialnego;

 

  Drugim blokiem tematycznym będzie temat : Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej w uczelni

Najnowsze zmiany - od 1 sierpnia 2017 roku - w sposobie liczenia dochodów rodziny studenta/doktoranta w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Szkolenie uwzględnia omówienie m.in. całkowitej zmiany w liczeniu dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym – wprowadzenie nowych zaświadczeń z US i nowego obwieszczenia w sprawie wysokości tych dochodów .

1. Przedstawienie zmian w wyliczaniu dochodu rodziny studenta/doktoranta dotyczących:

-  nowego sposobu liczenia dochodu w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem – ryczałt i karta podatkowa w przypadku działalności gospodarczej – brak dochodu zerowego!!!  nowe zaświadczenia z urzędu skarbowego,  brak oświadczeń,

- omówienie nowego obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

- nowego sposobu wyliczenia dochodu utraconego i uzyskanego w przypadku częstej zmiany pracy/działalności gospodarczej – brak utraty/uzyskania dochodu,

- zmian w katalogu dochodów utraconych/uzyskanych,

- wstrzymanie podniesienie kwoty kryterium dochodowego oraz samodzielności finansowej od listopada 2017 roku

2. Omówienie przepisów nowego rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku oraz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 7 lipca 2017 roku w zakresie m.in.:

- nowych dokumentów w przypadku braku zasądzonych alimentów,

- nowego zaświadczenia z urzędu skarbowego,

- katalogu dochodów uzyskanych oraz dochodów utraconych – jak liczyć świadczenie rodzicielskie, ulgę podatkową na dzieci oraz 500 +,

- definicji studenta, który nie musi wykazywać dochodów rodziców,

- definicji dochodów podlegających opodatkowaniu,

- nowego katalogu dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu,

3. Omówienie na przykładach wraz z obliczaniem w oparciu o dokumenty zasad ustalania dochodu netto rodziny studenta, w tym wyliczenie dochodów podlegających opodatkowaniu, dochodów niepodlegających opodatkowaniu (przedstawienie katalogu tych dochodów), wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego, również w przypadku dzierżawy takiego gospodarstwa, wyliczanie dochodu uzyskanego za granicą RP.

4. Omówienie na przykładach wraz z obliczaniem zasad ustalania dochodu utraconego i dochodu uzyskanego – zmiana dochodu studenta w roku 2017 i w roku 2018 oraz podczas trwania roku akademickiego.

5. Przedstawienie orzecznictwa Sądów Administracyjnych w zakresie wyliczania dochodu oraz ustalania składu rodziny studenta.

6. Rozwiązywanie zadań z zakresu wyliczania dochodu rodziny studenta.

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania otrzymane od uczestników