INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Prawo szkolnictwa wyższego - nowelizacja 2016 z uwzględnieniem praktyki prodziekana ds. studenckich 

Termin szkolenia : 19.04.2019  - 21.11.2019

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

 

 

Kolejna kadencja władz uczelni upłynie pod znakiem zmian w prawie. W szczególności prodziekani ds. studenckich będą „dotknięci” jej wdrażaniem. Dlatego proponujemy szkolenie które znacząco ułatwi Państwu pracę.  Szkolenie poprowadzą uznani i doświadczeni trenerzy – praktycy: Marcin Chałupka i Paweł Pachuta.

 

 

Ramowy program:

I. Nowelizacja 2016, w szczególności:

1. Nowy model oceny PKA i kontroli MNiSW, w tym korekty w nadzorze MNiSW nad uczelniami

2. Przeorientowanie Krajowych Ram Kwalifikacji a programy kształcenia

3. Zmiany w funkcjonowaniu studiów, w tym w przenoszeniu osiągnięć

4. Ważne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu studiów doktoranckich

5. Sprawy pracownicze (konkursy, oceny, awans naukowy)

6. Zmiany w przepisach o pomocy materialnej 

7. Przepisy zmieniające i przejściowe, w tym obowiązek dostosowania profili i programów kształcenia

II. Pozycja prawno-ustrojowa dziekana i prodziekana 

1. Obowiązki i kompetencje: cywilnoprawne, administracyjnoprawne, organizacyjno-statutowe

2. Delegowanie kompetencji, upoważnienia a pełnomocnictwa.

3. Powoływanie i odwoływanie zastępców kierownika jednostki ds studenckich.

III. Prawo i praktyka

1. Jak pracownicy dziekanatów ułatwiają pracę prodziekanom, jak kompetentni prodziekani ułatwiają pracę prorektorowi.

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego największym nie/przyjacielem prodziekana ds. studenckich, czyli jak konstruować decyzje w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, 

3. Student (doktorant) jako strona sporu z uczelni.

4. Regulaminy studiów – kula u nogi dziekana, czy laska dla oparcia jego decyzji 

5. Rektor a decyzje (pro)dziekana – kontrola wewnątrzuczelniana

6. Sądy (cywilne, administracyjne) nad uczelnią – kontrola pozauczelniana / odpowiedzialność prodziekana. Zaniedbania w dziekanacie a ryzyka „powikłań” procesowych.

7. Pełnomocnictwa prorektora / prodziekana / kierownika a umowy ze studentami.

IV. Pomoc materialna i rekrutacja – rola pro/dziekana

1. Nadzór kierownika jednostki nad decyzjami stypendialnymi, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Regulamin pomocy materialnej – konstruowanie przesłanek przyznawania świadczeń i uzasadnianie decyzji, a obowiązki nadzoru dziekańskiego.

3. Pro/dziekan jako przewodniczący (członek) komisji wydziałowej.

 

Marcin Chałupka, radca prawny. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007‑2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004‑2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W latach 2013‑15 r. w zespole ds. deregulacji Prawa szkolnictwa wyższego Fundacji Rektorów Polskich. W ramach specjalizacji realizuje szkolenia zamknięte dla uczelni oraz (we współpracy z wiodącymi firmami), prowadzi szkolenia otwarte, wspiera obsługę prawną szkół wyższych. Autor m.in. cyklu publikacji w Forum Akademickim, opinii prawnych, analiz problemowych, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym.

Paweł Pachuta – absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, w latach 2006 - 2013 Rzecznik Praw Doktorantów przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w latach 2008 i 2009 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Prezydium RGSW; uczestnik prac Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji Stałej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad pakietem ustaw reformujących system nauki (2010) oraz nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym…. (2011). Zawodowo związany ze szkolnictwem wyższym, zajmujący kierownicze stanowiska w uczelniach publicznych. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni (m.in. statuty, regulaminy, regulacje dotyczące spraw pracowniczych i pomocy materialnej oraz gospodarki finansowej, upoważnień i pełnomocnictw), obsługi funduszu pomocy materialnej oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także wydawania decyzji administracyjnych z zakresu spraw studenckich. Aktywny uczestnik procesu legislacyjnego, autor lub współautor wielu opinii projektów aktów prawnych, przede wszystkim wykonawczych, dotyczących szkolnictwa wyższego. Konsultant z zakresu prawa szkolnictwa wyższego. Szkoleniowiec współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń.