INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

ZAKOPANE 09.12 -11.12.2016

 

Cena za uczestnictwo w szkoleniu 1.799,00 złotych netto

Cele szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest wszystkich osób obsługujących instytucje zarządzające, wdrażające i pośredniczące w odzyskiwaniu środków unijnych. Uczestnictwo w szkoleniu  jest także dla pracowników prowadzących postępowania administracyjne i egzekucję , a także zajmujących się nadzorem nad odzyskiwaniem środków unijnych. Podczas szkolenia   oprócz nowości w zmianach w prawie dotyczącej odzyskiwania środków unijnych będą omawiane także najnowsze orzecznictwa sądowe  dotyczące zwrotu środków unii europejskiej.

W szkoleniu zapowiedziało swój udział wiele osób pracujących w ministerstwach , także w instytucjach podległych ministerstwom w szczególności z instytucji które mocą przepisów są wyznaczone do udzielania wsparcia unijnego, a zarazem odpowiedzialne są za nadzór nad właściwym ich wydatkowaniem i odzyskiwaniem środków unijnych , wszczynaniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego. 

Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Ramowy program szkolenia :

I DZIEŃ, 09.12.2016, piątek 

 

godz. 14 - 18 zakwaterowanie w pokojach 

godz. 18.00 – kolacja

 

Plan szkolenia na II oraz III dzień szkolenia

 

II dzień, 10.12.2016r., sobota oraz  11.12.2016r 

 

1. System instytucjonalny i zasady przekazywania kompetencji między instytucjami. Właściwość rzeczowa instytucji do wydawania decyzji ulgowych, w trybach nadzwyczajnych i postanowień o zaliczenie wpłat dokonywanych przez beneficjentów.

2. Procedura nakładania korekt finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Charakter prawny korekt i możliwość łączenia korekt z informacją pokontrolną, czy wezwaniem do zapłaty.

3. Pojęcie szkody realnej i potencjalnej - studium przypadków.

4. Res iudicata w systemie zwrotu środków europejskich. Nałożenie ponownie korekty finansowej na tą samą nieprawidłowość.

5. Zasady nienaliczania odsetek w przypadku zgody wyrażonej przez beneficjenta na pomniejszenie.

6. Pomniejszenie, jako sposób zwrotu środków w perspektywie finansowej 2014-2020.

7. Kwalifikowalność VAT-u wg. specustawy obowiązującej od 1 października 2016 roku.

8. Wykluczenie beneficjenta - umiejscowienie w systemie zwrotu środków i skutki prawne.

9. Zmiany w przepisach działu III ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a prawa i obowiązki instytucji.

10. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

 

 

 

WYKŁADOWCA

 

Łukasz Sadkowski - Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.