INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Przygotowanie ankiety jednostki naukowej do oceny parametrycznej jednostek naukowych 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 26.04.2019  r w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

  

I.                   Oceny i ocenianie

a.       Cele ocen jednostek i ocen pracowniczych

b.      Metody, narzędzia i rodzaje oceniania

c.       Efekty pozytywne i negatywne oceniania, zalecenia do zmian w jednostce organizacyjnej

d.      Rozmowa oceniająca (sposób przygotowania się do przeprowadzania tej rozmowy po stronie oceniającego i ocenianego)

II.                Podstawy prawne dotyczące oceny parametrycznej jednostek naukowych

a.       c.       Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – najważniejsze zmiany:

                                                              i.      Grupy Wspólnej Oceny (GWO)

                                                            ii.      niejednorodne jednostki naukowe

                                                          iii.      monografie wybitne

                                                          iv.      obliczanie liczby „N”

                                                            v.      doprecyzowanie „innych efektów działalności naukowej”

                                                          vi.      dzieła architektoniczne i wzornicze

III.             Sposób ustalania Grupy Wspólnej Oceny

a.       zmiany w tworzeniu GWO (wyodrębnienie jednostek uczelnianych)

b.      GWO w ocenie parametrycznej 2013 roku

c.       GWO dla dziedzin oraz grup dziedzin

d.      przypisywanie do GWO oraz konsekwencje

IV.             Liczba N i jej tajemnice

a.       sposób obliczania liczby „N”; różnice w porównaniu do poprzedniej oceny parametrycznej

b.      rola liczby „N” w ocenie jednostki

c.       optymalizacja liczby „N”

V.                System Informacji o Nauce POL-on i PBN w kontekście oceny parametrycznej w roku  2017

a.       powoływanie administratora i jego rola w obsłudze ankiety jednostki

b.      zarządzanie obsługą ankiety i nadawanie uprawnień użytkownikom

c.       moduł ankiety jednostki naukowej w Systemie POL-on

VI.             Interfejsy Systemu POL-on w ankiecie jednostki

a.       zestawianie oświadczeń o zaliczeniu do liczby N

b.      raport symulacji wyliczonej liczby N

c.       czasopisma wydawane przez jednostkę

d.      działalność innowacyjna (patenty oraz prawa ochronne: wzory użytkowe, znaki towarowe, etc.)

e.       działalność wdrożeniowa

f.       aplikacje wyników działań

g.      najważniejsze osiągnięcia jednostki

h.      dzieła architektoniczne i wzornicze

VII.          Migracja danych z Systemu POL-on oraz Polskiej Bibliografii Naukowej

a.       obsługa informatyczna, porównanie i praktyczne zastosowanie przydatnych funkcjonalności

b.      raportowanie publikacji wielokrotnie afiliowanych przez pracownika

c.       wyszukiwanie i potwierdzanie duplikatów

d.      statystyki publikacji, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie i edycja prac z brakami tzw. publikacje z pustymi polami, uzupełnianie braków

e.       migracja danych z PBN do ankiety jednostki

f.       dane wymagane zgodnie z ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym do PBN.

VIII.       Karta oceny jednostki

a.       specyfika karty dla nauk ścisłych i inżynierskich

b.      specyfika karty dla nauk humanistycznych i społecznych

c.       specyfika karty dla nauk o życiu

IX.             Procedura przeprowadzania oceny parametrycznej

a.       algorytm porównywania jednostki z jednostką referencyjną

b.      ocena niejednorodnej jednostki naukowej (NJN)

                                                              i.      definiowanie NJN

                                                            ii.      sposób oceny

                                                          iii.      korzyści/wady statusu NJN

 

X.                Podsumowanie, dyskusja i konsultacje indywidualne

 

 

          Prowadzącym szkolenie będzie dr hab. Radosław Rybkowski - Od wielu lat w swoich badaniach nad szkolnictwem wyższym łączy teorię i praktykę. Jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów buduje podstawy absolwenckiego systemu lojalnościowego, od stycznia 2016 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego, między innymi dla pracowników administracji uczelni europejskich w ramach Erasmus Staff Mobility; dla studentów z Ukrainy i Białorusi w ramach Programu im. Lane’a Kirklanda. Autor wielu publikacji poświęconych praktycznym konsekwencjom zmian w systemie szkolnictw wyższego (nie tylko polskiego).