INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Statut uczelni w świetle Konstytucji dla Nauki (nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce)

Termin szkolenia : 19.04.2019  - 21.11.2019

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego i nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakim stają szkoły doktorskie. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Szkoła doktorska a dyscyplina naukowa i kategoria przyznana w wyniku kompleksowej oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (znaczenie posiadania kategorii co najmniej B+);

  • Możliwość tworzenia szkoły doktorskiej we współpracy z innymi podmiotami (korzyści i niedogodności);

  • Zasady nadzoru nad szkołą doktorską;

  • Zasady przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; stypendia;

  • Ustawowe ograniczenia dotyczące przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; ograniczenia w przyznawaniu stypendiów;

  • Zasady i metody przeprowadzania oceny śródokresowej;

  • Kluczowe zapisy, które powinny się znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej;

  • Ocena postępów naukowych doktorantów – ocena śródokresowa oraz indywidualny plan badawczy.

Szkolenie będzie prowadził : Radosław Rybkowski – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki (Upadek stopni – stopnie upadku, 2011 oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, 2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia także i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie bardzo mocno otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.