INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Uznawalność efektów kształcenia, Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw

Szkolenie odbędzie się w Zakopanem w dniach 18.11.2016 do 20.11.2016 r w ośrodku szkoleniowym w ANTAŁÓWCE

W związku z wysprzedażą szkoleń cena wynosi 50% ceny katalogowej pod warunkiem zgłoszenia 30 dni przed terminem szkolenia. 

Cena katalogowa  za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 3.999,00 złotych netto  

 

Dr inż. Justyna M. Bugaj - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (od 2008 roku), w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach dotyczących zarządzania uczelniami, rozwoju pracowników oraz oceny pracy. Dodatkowo konfrontuje oczekiwania pracodawców i absolwentów w stosunku do dostępnych na rynku stanowisk pracy oraz opracowuje modele kompetencyjne pracowników. Jest autorką wielu publikacji i szkoleń z tego zakresu. Brała udział w licznych polskich i zagranicznych projektach dotyczących zarządzania uczelniami.


 
 Podczas szklenia dowiedzą się Państwo miedzy innymi :
Jaka jest rola Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) dla funkcjonowania szkół wyższych?
Czym Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego różnią się od Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?
Jakie dodatkowe obowiązki administracyjne nakłada ZSK na uczelnie i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały)?
Jak czytelnie definiować efekty kształcenia zdobywane poza formalnym systemem kształcenia?
Jaka jest rola uczelni i jednostek uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia?
 
Celem warsztatu będzie uporządkowanie wiedzy uczestników na temat efektów uczenia się oraz obowiązujących od niedawna w Polsce zasad ich uznawania.
Dodatkowo chcielibyśmy, aby Nasi Uczestnicy po tym elitarnym warsztacie, nabyli umiejętności stosowania zdobytej wiedzy związanej z procedurą uznawania tych efektów przez uczelnie.
Szczególnie gorąco zapraszamy rektorów, prorektorów, dziekanów i prodziekanów, którzy będą podejmować decyzje w zakresie uznania efektów uczenia się. Dodatkowo zapraszamy pracowników administracji uczelnianej (różnych szczebli), którzy będą odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie systemu (lub jego poszczególnych elementów) oraz gromadzenie dokumentacji związanej z tym procesem.

    PROGRAM SZKOLENIA

 

1.      Uznawalność efektów kształcenia

2.      Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – nowe wymogi.

3.      Uznawalność umiejętności poza formalnych i nieformalnych.

4.      Ocena efektów kształcenia w zakresie:

-       wiedzy,

-       umiejętności,

-       postaw.

5.      Organizacja procesu uznawania efektów kształcenia.

6.      Przygotowanie nauczycieli akademickich do realizacji procesu walidacji osiągnięć.

7.      Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje.