INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Wykłady  będą się odbywały w Zakopanem w ośrodku szkoleniowym ANTAŁÓWKA w terminie od 23.06.2016  do 25.06.2016  

 

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 1.579,00 netto

 

Szkolenie będzie prowadzone przez bardzo doświadczonego trenera rekomendowanego przez organizatora , wykładowcę akademickiego,  – doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego, prelegent i trener na wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i systemowi szkolnictwa wyższego, w latach 2011-2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2008 roku zajmuje się zagadnieniami prawa szkolnictwa wyższego, członek organów przyznających świadczenia pomocy materialnej, doradca rektorów. Redaktor statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów pomocy materialnej, decyzji administracyjnych w systemie szkolnictwa, poradników dla uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Doradca rektorów, dziekanów i pracowników administracyjnych uczelni wyższych.

 

 

Podczas szkolenia będzie omawiane między innymi : 

 

 zastosowanie przepisów Kodeksy Postępowania Administracyjnego  

 zastosowanie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych  

 warsztaty prowadzenia postępowania administracyjnego i tworzenia decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach studenckich wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce 

Cele szkolenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów;

2. Wyjaśnienie mechanizmów postępowania i sposobu załatwiania spraw studenckich;

3. Na szkoleniu uczestnik uzyska informacje na temat postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz w przedmiocie wzruszenia prawomocnych decyzji administracyjnych;

4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie kazusów prawa administracyjnego i budowę decyzji administracyjnych. Uczestnicy szkolenia będą pracować w zespołach roboczych zajmujących się sprawami studenckimi;

5. Przekazanie najnowszych informacji na temat projektów zmian ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.  

 

Plan szkolenia:

 

DZIEŃ I:

ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W OPARCIU O PRZEPISY DZIAŁU IV USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

PROGRAM SZKOLENIA

INDYWIDUALNE SPRAWY STUDENCKIE:

 Pojęcie; 

 Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach studenckich;

 Charakterystyka organów prowadzących postępowania – różnice między organami I instancji i II instancji;

 Student w postępowaniu administracyjnym: jego uprawnienia i obowiązki, działanie przez pełnomocnika.

 Terminy i czynności procesowe: doręczenia i wezwania;

 Dokumentacja studenta w świetle rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

STUDENT SKŁADA WNIOSEK czyli postępowanie przed organem I instancji

 wszczęcie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich;

 odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego;

 elektroniczna skrzynka podawcza i profil uwierzytelniony EPUAP;

 

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM:

 Przebieg postępowania dowodowego z możliwością prowadzenia go w trybie elektronicznym (sporządzanie protokołu i adnotacji, udostępnienie akt postępowania postępowanie dowodowe);

 Rozstrzygnięcie w sprawie studenckiej;

 Postanowienia w postępowaniu administracyjnym w indywidualnych sprawach studenckich (przesłanki wydania postanowienia, jego budowa oraz pouczenie o zażaleniu);

 Budowa decyzji administracyjnej z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

 Doręczenie decyzji i stwierdzenie prawomocności z uwzględnieniem „elektronicznego dowodu doręczenia;

 Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

 Prostowanie błędów i omyłek, uzupełnienie decyzji;

 

STUDENT NIEZADOWOLONY Z DECYZJI czyli postępowanie odwoławcze:

 odwołanie studenta – pojęcie, forma, treść;

 autokontrola decyzji I instancji, czyli kiedy organ, który wydał decyzję może ją zmienić;

 zakres i przebieg postępowania odwoławczego;

 rozstrzygnięcie ostateczne w sprawie studenckiej;

 budowa ostatecznej decyzji administracyjnej;

 najczęstsze wady w decyzjach administracyjnych – omówienie w oparciu o orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych.   

 

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:

 skarga – pojęcie, forma, treść, termin wniesienia

 uprawnienia i obowiązki organu Uczelni po wniesieniu skargi

 Sposób formułowania odpowiedzi na skargę 

 rodzaje rozstrzygnięć Sądu Administracyjnego

 zakres kontroli sądowej

 rozstrzygnięcia sądu administracyjnego

 

JAK WZRUSZYĆ OSTATECZNĄ DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ – czyli co zrobić w sytuacji, gdy w obrocie prawnym istnieje nieprawidłowa prawomocna decyzja administracyjna:

 przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego – zagadnienia ogólne

 problematyka uchylenia i zmiany decyzji administracyjnej w indywidualnej sprawie studenckiej

 stwierdzenie nieważności decyzji

 

DZIEŃ II:

WARSZTATY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENCKICH – praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:

- rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego – zakres: tylko indywidualne sprawy studentów i doktorantów;

- prowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o materiał dowodowy, 

- wydanie rozstrzygnięcia w sprawie studenckiej – budowanie decyzji administracyjnej

- prostowanie błędów i omyłek w decyzjach administracyjnych;

- przywracanie terminów do wykonania określonych czynności postępowania

- prowadzenie metryki sprawy

- weryfikacja prawidłowości doręczenia decyzji w postępowaniu administracyjnym

- sporządzanie protokołu z posiedzenia organu kolegialnego – komisja stypendialna, komisja rekrutacyjna;

 

INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

1. Informacje na temat planowanych zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz innych aktach prawnych związanych ze szkolnictwem wyższym;

2. Wnioski z wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli