INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Szkolenie odbędzie się w Zakopanem w dniach 23.06 - 25.06.2016r  

 

Cena za uczestnictwo 1579,00 netto 

Wykładowca  - absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego.Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Od 1995 roku zajmuje się praktyczną stroną zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada duże doświadczenie w pracy z administracją rządową, samorządową, ale również z produkcją. Pracowała w największych Spółkach Skarbu Państwa w branży chemicznej, energetycznej oraz usługowej. Zajmuje się doradztwem dla firm, wspierając organizacje w budowaniu i realizacji polityki personalnej. Prowadzi projekty i szkolenia w tym zakresie, na podstawie autorskich programów i scenariuszy. Jest ekspertem i doradcą w programach finansowanych ze środków UE. Od 1997 r. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – Prezes i Vice Prezes Oddziału Katowickiego. W 1999 roku wyróżniona w I edycji konkursu Menadżer Szkoleń.

 

 

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do menadżerów zainteresowanych rozwijaniem własnych kompetencji w zakresie kierowania różnorodnym zespołem. Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do budowania efektywnych zespołów i zarządzania nimi. 

 

Cele szkolenia:

• Doskonalenie umiejętności kierowania sobą i pracownikami;

• Usprawnienie organizacji pracy własnej i podległego zespołu;

• Doskonalenie umiejętności budowania efektywnego zespołu pracowników i rozwijania potencjału pracowniczego w organizacji;

• Zapoznanie z metodami skutecznej komunikacji interpersonalnej niezbędnej w codziennej pracy menedżera i jego pracowników;

• Doskonalenie umiejętności delegowania zadań i ich egzekwowania;

• Rozwijanie umiejętności w zakresie rozwoju zawodowego pracowników;

• Rozwijanie umiejętności motywowania podległego zespołu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

 

Program: 

Wprowadzenie

• Zapoznanie Uczestników z celami szkolenia,

• Analiza oczekiwań Uczestników.

 

Zespół 

• Budowanie zespołu:

- etapy tworzenia się grupy,

- grupa a zespół pracowników,

- wizja, cele i wartości zespołu,

- charakterystyka efektywnych zespołów,

- dysfunkcje pracy zespołowej wg Lencioni’ego.

• Cele i wartości zespołu:

- wyznaczanie celów zespołu – Mapa celów,

- zarządzanie przez cele,

- odkrywanie wartości zespołu i wdrażanie ich – zarządzanie przez wartości,

• Role w zespole:

- rodzaje ról zespołowych – kwestionariusz Balbina’

- diagnoza własnej roli w zespole,

- mocne i słabe strony poszczególnych ról,

• Komunikacja w zespole:

- Proces komunikacji interpersonalnej – porozumiewanie się i sztuka przekonywania;

- rodzaje i rozpoznawanie barier komunikacyjnych,

- budowanie zaufania zespołowego.

• Zasady współpracy w zespole,

• Relacje w zespole,

• Efektywność zespołu.

 

Lider – Menadżer - Kierownik 

• Lider i jego cechy,

• Osoba kierownika – menadżera – lidera i jego rola w zespole,

• Model kompetencji menedżera:

- właściwości osobowe;

- kompetencje biznesowe;

- kompetencje techniczne – profesjonalne;

- kompetencje społeczne;

• Podstawowe funkcje kierowania zespołem,

• Mój własny styl kierowania zespołem,

• Zarządzanie pracą zespołu:

- planowanie;