INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów oraz  odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników akademickich      

Szkolenie odbędzie się w Krakowie w dniu 2016.09.08 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo 579,00 netto     

Wykładowcą jest  – doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego, prelegent i trener na wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i systemowi szkolnictwa wyższego, w latach 2011-2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2008 roku zajmuje się zagadnieniami prawa szkolnictwa wyższego, członek organów przyznających świadczenia pomocy materialnej, doradca rektorów. Redaktor statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów pomocy materialnej, decyzji administracyjnych w systemie szkolnictwa, poradników dla uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Doradca rektorów, dziekanów i pracowników administracyjnych uczelni wyższych.

 

 Adresaci szkolenia:

• Rzecznicy odpowiedzialności dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów,

• Członkowie komisji dyscyplinarnych,

• Członkowie sądów koleżeńskich,

• Pracownicy administracyjni,

• Osoby wykonujące funkcję obrony w postępowaniu dyscyplinarnym

• Inne osoby zainteresowane.

 

 

WYKŁADOWCA:

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Rzecznik ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Studentów i Doktorantów UMK w Toruniu, radca prawny, Członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu;

 

PROGRAM SZKOLENIA:

PRAWO DYSCYPLINARNE MATERIALNE

1. Pojęcie, charakter prawny i cele odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym

2. Przesłanki (podmiotowe, przedmiotowe) odpowiedzialności dyscyplinarnej

3. Pojęcie przewinienia dyscyplinarnego i jego charakterystyka

4. Zbieg przewinień dyscyplinarnych oraz przewinienia dyscyplinarnego i przestępstwa lub wykroczenia

5. Czas i miejsce popełnienia przewinienia dyscyplinarnego

6. Formy popełnienia przewinienia dyscyplinarnego

7. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

8. System kar dyscyplinarnych i dyrektywy ich wymiaru

9. Wybrane problemy odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu karnego

10. Przedawnienie i zatarcie ukarania

11. Wybrane typy przewinień dyscyplinarnych studentów i doktorantów (przykłady z praktyki postępowań dyscyplinarnych)

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Zasady postępowania dyscyplinarnego

2. Stwierdzenie przewinienia dyscyplinarnego i obowiązek zawiadomienia o nim 

3. Rola rzecznika ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rektora w postępowaniu wyjaśniającym

4. Prawa i obowiązki obwinionego oraz innych uczestników postępowania

5. Gromadzenie dowodów w sprawie

6. Sposoby zakończenia postępowania wyjaśniającego

7. Prawidłowe prowadzenie akt sprawy na etapie postępowania wyjaśniającego

8. Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu wyjaśniającym

POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ ORAZ SĄDEM KOLEŻEŃSKIM

1. Skład i kompetencje komisji dyscyplinarnych

2. Rola Rektora w postępowaniu dyscyplinarnym

3. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną

4. Prawa i obowiązki uczestników postępowania dyscyplinarnego

5. Sposoby zakończenia postępowania przed komisją dyscyplinarną

6. Organizacja i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim

7. Prawidłowe prowadzenie akt sprawy na etapie postępowania dyscyplinarnego

8. Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym

 

POSTĘPOWANIE PRZED ODWOŁAWCZĄ KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ

1. Skład i kompetencje odwoławczych komisji dyscyplinarnych

2. Zaskarżanie orzeczeń komisji dyscyplinarnych 

3. Postępowanie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną 

 

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

1. Przesłanki i tryb wznowienia postępowania

2. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną

 

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Wykonywanie kar dyscyplinarnych i zatarcie ukarania

Skarga do sądu administracyjnego na orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej.