INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Kompetencje, funkcjonowanie i kryteria oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w świetle zmian ustawowych  

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 13.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

 DO KOGO ADRESOWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do rektorów, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez wymienione osoby, osób odpowiedzialnych za kontakty uczelni z otoczeniem oraz zajmujących się w uczelniach problematyką zapewniania jakości kształcenia, pracowników dziekanatów oraz działów obsługi kształcenia (planowania; organizacji kształcenia).

 

Wykładowca : Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.W latach 2006-2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w którym miał możliwość zdobywać doświadczenie pełniąc funkcję sekretarza trzech Zespołów o różnorakich zadaniach. Będąc w latach 2007- 2013 ekspertem ds. formalno-prawnych Komisji wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej kształcenia na poziomie studiów wyższych, w tym na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dotychczas poprowadził kilkadziesiąt szkoleń, zarówno zamkniętych jak i otwartych, tak na bezpośrednie zamówienie uczelni jak i za pośrednictwem agencji szkoleniowych.Od sierpnia 2013 r. zajmuje się bezpośrednią współpracą ze szkołami wyższymi. Aktualnie jest pełnomocnikiem rektora ds. kształcenia w jednej z uczelni niepublicznych na terenie Mazowsza. Zdobywał również doświadczenie jak audytor wewnętrzny w uczelni niepublicznej w Warszawie. Niezależnie współpracował lub współpracuje na stałe z kilkoma innymi niepublicznymi szkołami wyższymi oraz doraźnie wspiera inne uczelnie, także publiczne.Współtwórca, a obecnie ekspert, Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

 CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami i celami funkcjonowania oraz kompetencjami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym z procedurą ocen programowej

i instytucjonalnej, w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i unormowania wewnętrzne PKA.

 PROGRAM SZKOLENIA: 

Ustrój i kompetencje Komisji

1. ulokowanie Komisji w systemie szkolnictwa wyższego (m. in. PKA a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

2. statut PKA

3. eksperci PKA;

4. Kodeks Etyki PKA;

5. polityka informacyjna (m.in. strona internetowa, sprawozdania);

6.ocena zewnętrzna Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

1. zadania;

2. funkcjonowanie

Ocena programowa

1. unormowania ustawowe (m. in. rodzaje ocen i następstwa ich uzyskania);

2. rozporządzenie w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej;

3. wyznaczenie do oceny;

4. procedury;

5. kryteria ocen;

6. kryteria i warunki przyznawania ocen;

7. raport samooceny;

8. raport z wizytacji;

9. odpowiedź na raport;

10. uchwała Prezydium PKA

Ocena instytucjonalna

1. unormowania ustawowe (m.in. rodzaje ocen i następstwa ich uzyskania);

2. rozporządzenie w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej;

3. wyznaczenie do oceny;

4. procedury;

5. kryteria ocen;

6. kryteria i warunki przyznawania ocen;

7. raport samooceny;

8. raport z wizytacji;

9. odpowiedź na raport;

10. uchwała Prezydium PKA

Ocena powtórna

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

1. unormowania ustawowe;

2. Zespół odwoławczy;

3. procedura;

4. dokumentacja wniosku;

5. recenzja;