INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów oraz  odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników akademickich       

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 11.03.2019  w godzinach 10 - 16

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

      

Wykładowcą jest  – doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego, prelegent i trener na wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i systemowi szkolnictwa wyższego, w latach 2011-2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2008 roku zajmuje się zagadnieniami prawa szkolnictwa wyższego, członek organów przyznających świadczenia pomocy materialnej, doradca rektorów. Redaktor statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów pomocy materialnej, decyzji administracyjnych w systemie szkolnictwa, poradników dla uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Doradca rektorów, dziekanów i pracowników administracyjnych uczelni wyższych.

 Adresaci szkolenia: 

• Rzecznicy odpowiedzialności dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów, 

• Członkowie komisji dyscyplinarnych,

• Członkowie sądów koleżeńskich, 

• Pracownicy administracyjni,

• Osoby wykonujące funkcję obrony w postępowaniu dyscyplinarnym

• Inne osoby zainteresowane. 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

PRAWO DYSCYPLINARNE MATERIALNE

1. Pojęcie, charakter prawny i cele odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym

2. Przesłanki (podmiotowe, przedmiotowe) odpowiedzialności dyscyplinarnej 

3. Pojęcie przewinienia dyscyplinarnego i jego charakterystyka

4. Zbieg przewinień dyscyplinarnych oraz przewinienia dyscyplinarnego i przestępstwa lub wykroczenia

5. Czas i miejsce popełnienia przewinienia dyscyplinarnego 

6. Formy popełnienia przewinienia dyscyplinarnego

7. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

8. System kar dyscyplinarnych i dyrektywy ich wymiaru

9. Wybrane problemy odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu karnego

10. Przedawnienie i zatarcie ukarania

11. Wybrane typy przewinień dyscyplinarnych studentów i doktorantów (przykłady z praktyki postępowań dyscyplinarnych)

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 

1. Zasady postępowania dyscyplinarnego

2. Stwierdzenie przewinienia dyscyplinarnego i obowiązek zawiadomienia o nim  

3. Rola rzecznika ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rektora w postępowaniu wyjaśniającym

4. Prawa i obowiązki obwinionego oraz innych uczestników postępowania

5. Gromadzenie dowodów w sprawie

6. Sposoby zakończenia postępowania wyjaśniającego 

7. Prawidłowe prowadzenie akt sprawy na etapie postępowania wyjaśniającego

8. Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu wyjaśniającym

POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ ORAZ SĄDEM KOLEŻEŃSKIM

1. Skład i kompetencje komisji dyscyplinarnych 

2. Rola Rektora w postępowaniu dyscyplinarnym 

3. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną

4. Prawa i obowiązki uczestników postępowania dyscyplinarnego

5. Sposoby zakończenia postępowania przed komisją dyscyplinarną

6. Organizacja i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim

7. Prawidłowe prowadzenie akt sprawy na etapie postępowania dyscyplinarnego

8. Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym

 

POSTĘPOWANIE PRZED ODWOŁAWCZĄ KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ 

1. Skład i kompetencje odwoławczych komisji dyscyplinarnych

2. Zaskarżanie orzeczeń komisji dyscyplinarnych  

3. Postępowanie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną  

 

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

1. Przesłanki i tryb wznowienia postępowania

2. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną

 

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Wykonywanie kar dyscyplinarnych i zatarcie ukarania

Skarga do sądu administracyjnego na orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej.