INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 21.03.2019 w godzinach 10 - 16 

Aktualne na 2018.10.03 orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Zajęcie poprowadzi , Prawnik, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.Stypendysta Narodowego Centrum Nauki, a także kierownik badań finansowanych przez to Centrum. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

I. Wprowadzenie

1. Znaczenie orzecznictwa sądowego w praktyce stosowania prawa

2. Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych dla organów administracji

3. Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego

 

 

II. Sądownictwo administracyjne – zarys

1. Model sądowej kontroli administracji w Polsce

2. Zarys organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce

3. Formy działania organów szkoły wyższej poddane kontroli sądów administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego (właściwość rzeczowa)

4. Zakres orzekania przez sądy administracyjne

5. Obowiązki organu w związku ze skargą wnoszoną do sądu administracyjnego

6. Wymogi formalne skargi do sądu administracyjnego

7. Zarys postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

8. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych przez organy administracji szkoły wyższej. Wytyczne sądu administracyjnego

 

III. Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych – w poszczególnych kategoriach spraw z zakresu szkolnictwa wyższego

 

1. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących nadania stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki

2. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu nadzoru administracyjnego nad szkolnictwem wyższym

3. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących studentów i doktorantów, w tym w sprawach z zakresu pomocy materialnej

4. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu udostępnienia informacji publicznej przez szkoły wyższe

5. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w szkole wyższej

6. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach grantów naukowo-badawczych

 

IV. Podstawowe wymogi względem postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy szkoły wyższej wynikające z orzecznictwa sądów administracyjnych

 

1. Prawidłowe prowadzenie przez organ szkoły wyższej postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

2. Prawidłowe wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

3. Konsekwencje wniesienia skargi do sądu administracyjnego dla bytu prawnego decyzji administracyjnej wydanej przez organ szkoły wyższej. Problematyka wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

4. Konsekwencje uchybienia wymogom prawnym decyzji administracyjnej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

5. Konsekwencje bezczynności lub przewlekłego działania organu administracji szkoły wyższej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

6. Konsekwencje niewykonania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego

 

V. Podsumowanie

 

VI. Dyskusja oraz rozważenie problemów administracyjnoprawnych przedstawionych przez uczestników szkolenia