INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Profesjonalna i kompleksowa obsługa studenta zagranicznego w Polskiej uczelni według stanu na 01.09.2018r 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 18.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Zajęcie poprowadzi , Prawnik, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.Stypendysta Narodowego Centrum Nauki, a także kierownik badań finansowanych przez to Centrum. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

 II. Podejmowanie i odbywanie studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi. Uwagi ogólne

 

1. Akty prawne. Regulacje ustawowe, rozporządzenia oraz akty uczelniane 

2. Cudzoziemcy uprawnieni do podejmowania i odbywania kształcenia na studiach wyższych w Polsce

3. Formy studiów i szkoleń, na które mogą być przyjmowani cudzoziemcy

 

III. Rekrutacja na studia wyższe i inne formy kształcenia dla cudzoziemców

 

1. Wymagania ogólne, jakie muszą spełniać cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia  

2. Szczegółowe warunki formalne i materialne

3. Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

4. Czynności postępowania rekrutacyjnego

5. Opłaty w postępowaniu rekrutacyjnym

6. Decyzja rekrutacyjna

7. Kwalifikacja cudzoziemców:

a) na podstawie umów;

b) na podstawie decyzji Ministra

c) na podstawie decyzji Rektora

8. Immatrykulacja

9. Obowiązki informacyjne Rektora uczelni związane z przyjęciem cudzoziemców na studia lub inne formy kształcenia

 

IV. Stypendia dla studentów – cudzoziemców 

 

1. Uprawnienia stypendialne studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich

2. Uprawnienia stypendialne studentów - obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA-EOG oraz Szwajcarii i członków ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas odbywania nauki w naszym kraju 

3. Uprawnienia stypendialne studentów – cudzoziemców z Kartą Polaka

4. Cudzoziemcy – stypendyści „strony polskiej”

5. Wysokość stypendiów

6. Tryb przyznawania stypendiów

7. Okres stypendium

8. Tryb wypłacania stypendium

 

V. Odpłatności za studia dla cudzoziemców

 

1. Zasady odpłatności za studia dla poszczególnych kategorii cudzoziemców

2. Zawieranie umów z cudzoziemcami o świadczenie usług edukacyjnych

3. Ustalanie i kształtowanie wysokości opłat za studia

4. Tryb dochodzenia roszczeń przez szkołę wyższą z tytułu świadczenia usługi edukacyjnej

5. Zwolnienie z odpłatności za studia, rozłożenie jej na raty lub przedłużenie terminu do jej wniesienia. Zwrot pobranej opłaty

6. Skreślenie studenta cudzoziemca z listy studentów z uwagi na niepodpisanie umowy lub nieuiszczenie należnej opłaty 

 

VI. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji w indywidualnych sprawach. Orzecznictwo sądów administracyjnych

 

VII. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawach studentów – cudzoziemców

 

VIII. Regulaminy studiów – regulacje dotyczące cudzoziemców 

 

IX. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów cudzoziemców w szkole wyższej

 

 

 

X. Formalności związane z przybyciem cudzoziemca na studia w Polsce

 

1. Uzyskiwanie wizy Schengen lub wizy krajowej przez cudzoziemca w celu odbycia studiów w Polsce

2. Uzyskiwanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy w celu odbycia studiów w Polsce

3. Uzyskiwanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych 

4. Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów

 

XI. Postępowanie w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

 

XII. Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

 

XIII. Urzędowe poświadczanie znajomości języka polskiego

 

1. Podmioty uprawnione do uzyskania poświadczenia

2. Certyfikat znajomości języka polskiego

3. Poziomy biegłości językowej i wymogi egzaminacyjne

4. Otrzymanie certyfikatu bez konieczności zdawania egzaminu

5. Przetwarzanie danych na potrzeby wydania certyfikatu

6. Nadawanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej

7. Obowiązku podmiotu uprawnionego do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej

8. Cofnięcie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej

9. Komisja egzaminu biegłości językowej. Skład, kompetencje, tryb działania

10. Egzaminatorzy

11. Rejestracja osób przystępujących do egzaminu

12. Koordynowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego

13. Wizytacja egzaminu

14. Wydawanie certyfikatów

 

XIV. Nabór studentów spośród cudzoziemców na przykładzie kandydatów z Ukrainy. Ujęcie praktyczne