INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Ważne aspekty prawne związane z działalnością statutową uczelni wyższej oraz zaprezentowanie przepisów rozliczania działalności statutowej uczelni. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 20.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Wykładowca ukończył  Uniwersytet Opolski,  kierunek marketing i zarządzanie, WIFI Osterreich szkoła Trenerów w Wiedniu organizowana przez Instytut Międzynarodowego Transferu Konow-How Federalnej Izby gospodarczej Austrii,  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek rachunkowość i kontrola finansowa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunek: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich

 

 

Cel szkolenia:

omówienie istotnych aspektów prawnych związanych z działalnością statutową uczelni wyższej oraz zaprezentowanie przepisów rozliczania działalności statutowej uczelni.

 Program szkolenia :

 

1. Prawne aspekty działalności statutowej 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

3. Ustawa o zasadach finansowania nauki 

4. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.

5. Finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki naukowej, w tym:

 

    * badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie zadaniowym,

    * zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych,

    * współpracę naukową krajową i zagraniczną, niezbędną do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

    * działalność wspomagającą badania,

    * utrzymanie jednostki naukowej, z wyłączeniem kosztów związanych z jej działalnością inną niż statutowa;

 

6. Finansowanie  badań własnych szkoły wyższej;

  - powiązanie badań własnych z kształceniem kadry lub doskonaleniem naukowym

7. Finansowanie utrzymania specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;

8. Finansowanie badań wspólnych sieci naukowych.

9. Rozporządzenia w sprawie: 

1.    sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

2.    szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych.

  10. Wyjaśnienie wątpliwości związanych z określeniami „dotacja bazowa dla jednostki” i „dotacja jednostkowa”