INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Kształcenie wspólne przez uczelnie Polskie z udziałem uczelni zagranicznych 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2017.12.05 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

DO KOGO ADRESOWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez wymienione osoby, osób odpowiedzialnych za kontakty uczelni z otoczeniem, pracowników dziekanatów oraz działów obsługi kształcenia (planowania; organizacji kształcenia). Ze względu na zaawansowany poziom merytoryczny szkolenia, wskazane jest, aby uczestnicy posiadali dobrą znajomość przepisów i doświadczenie praktyczne w zakresie przygotowania i realizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

 

 CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami i nabycie przez nich umiejętności projektowania i realizacji wspólnego kształcenia przy udziale uczelni polskich i zagranicznych uwzględniając międzynarodowe wytyczne i polskie unormowania prawne, w tym dotyczące przygotowania porozumienie w sprawie studiów wspólnych czy wydawania różnych rodzajów wspólnych dyplomów. 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Teoretyczne podstawy tworzenia wspólnych studiów 

1.    mobilność studentów i pracowników uczelni;

2.    wspólne programy studiów;

3.    wspólny tytuł i wydawanie wspólnego dyplomu;

4.    studia wspólne;

5.    konsorcjum;

6.    Qrossroads

 

Wspólne studia w polskich ramach prawnych  

1.    przygotowanie studiów wspólnych;

2.    jednostki zamiejscowe i uczelnie zagraniczne, jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne;

3.    kierunek studiów a studia wspólne;

4.    rodzaje, organizacja i czas trwania studiów, punkty ECTS i zasady przenoszenia osiągnięć;

5.    zasady przyjęcia na studia i warunki finansowe, na jakich cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Polsce;

6.    decyzja administracyjna poza RP a obrona prac dyplomowych;

7.    prawa autorskie i „autoplagiat” pracy dyplomowej;

8.    wspólny dyplom i suplement do dyplomu;

9.    równorzędność i uznawanie wykształcenia;

10.    umowy międzynarodowe, nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych;

11.    pracownicy uczelni, nostryfikacja i uznawalność stopni naukowych;

12.    akredytacja i kryteria oceny