INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Najnowsze ( 2019 ) zmiany w umowach cywilno - prawnych na uczelniach

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 15.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Wykładowca ukończył  Uniwersytet Opolski,  kierunek marketing i zarządzanie, WIFI Osterreich szkoła Trenerów w Wiedniu organizowana przez Instytut Międzynarodowego Transferu Konow-How Federalnej Izby gospodarczej Austrii,  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek rachunkowość i kontrola finansowa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunek: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich

Szkolenie skierowane do:

Osób zajmujących się na Uczelniach rozliczaniem umów cywilnoprawnych oraz wszystkich zainteresowanych w związku z tym że od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania osób wykonujących odpłatne umowy zlecenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Obowiązek ubezpieczeniowy będzie uzależniony od wysokości przychodu z każdej umowy zawieranej przez te osoby. Szkolenie jest kompleksowym omówieniem najbardziej popularnych cywilnoprawnych form zatrudnienia, m.in. umów zlecenia, o dzieło . Szkolenie przeznaczone jest wszystkich którzy chcą poznać zasady funkcjonowania umów o pracę od 2019r

 

 

Tematyka szkolenia:

I. Umowa zlecenia 

– Kiedy można ją podpisać. Obowiązki stron umowy zlecenia

- Warunki odróżniające umowę zlecenia od umowy o pracę

- Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę

- Jak sformułować umowę zlecenia 

- Najczęściej pojawiające się problemy przy sporządzaniu umowy zlecenia

- Wynagrodzenie w umowie zlecenia

- Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia 

- składkowanie umów zlecenia

- Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych 

- Umowa zlecenia i umowa o pracę

- Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na je go rzecz

- Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i  niewykonywana na jego rzecz w

- Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – zasady podlegania 

- Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca  i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności 

- Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty

- Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty 

- Kilka umów zlecenia

- Kilka umów zlecenia i prawo do emerytury lub renty 

- Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prawo do emerytury lub renty

pracę i

- Umowa zlecenia ze studentem

- Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne

- Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

- Odprawy i odszkodowania

- Świadczenia bhp i ekwiwalenty za te świadczenia

- Należności za podróż służbową

- Koszty używania prywatnego samochodu

- Wsparcie socjalne

- Diety dla zleceniobiorców wysłanych do pracy za granicę

- Ekwiwalenty za narzędzia, materiały lub sprzęt

- Służbowy ubiór lub pieniężny ekwiwalent

- Wartość posiłków

- Zapomogi losowe

- Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

- Podstawa wymiaru i  wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Umowa zlecenia i  inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego

-  Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie wychowawczym

 - Składka na Fundusz Pracy 

-  Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

- Zmiany w zakresie objęcia ubezpieczeniami zleceniobiorców

- Ogólna zasada rozstrzygania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców i z innych tytułów

- Zleceniobiorca wykonujący więcej niż jedną umowę zlecenia (o świadczenie usług)  lub posiadający inne tytuły do ubezpieczeń społecznych

- Pracownik i  zleceniobiorca z  dwiema lub więcej umowami (niewykonywanymi na rzecz pracodawcy)

- Obowiązek złożenia oświadczenia przez ubezpieczonego (zleceniobiorcę)

- Nowe uprawnienie płatnika składek

- Zmiany w innych przepisach ustawy systemowej

- Rozwiązanie umowy zlecenia

- Przedawnienie roszczeń

- Plusy i minusy umowy zlecenia

- Konsekwencje zmian przepisów dotyczących umów zlecenia

- Opodatkowanie przychodów z umów zlecenia

- Koszty uzyskania przychodu

- Przychód z umowy zlecenia

II. Umowa o dzieło 

–  Kiedy można ją zawrzeć

- Obowiązki stron umowy o dzieło

- Forma i treść umowy o dzieło

- Wynagrodzenie w umowie o dzieło

- Wynagrodzenie ryczałtowe

- Wynagrodzenie kosztorysowe

- Wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe

- Odpowiedzialność z tytułu umowy o dzieło

- Umowa o dzieło a składki ZUS

- Opodatkowanie umów o dzieło

- Rozwiązanie umowy o dzieło

- Przedawnienie roszczeń

- Plusy i minusy umowy o dzieło

-  Kiedy umowa o dzieło można zostać uznana za umowę zlecenia 

- Zawieranie umów o dzieło 

  

III. Potrącenia z  umów cywilnoprawnych

-  Gdy przychód z  umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem utrzymania