INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Rachunek i rozliczenie przepływów pieniężnych w  państwowych szkołach wyższych

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 25.03.2019  w godzinach 10 - 16 

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Zajęcia poprowadzi doświadczony trener autor wielu publikacji na ten temat

 

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały, czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad . 

 Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie - zasada memoriałowa i kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości.

2. Przepływy pieniężne w prawie bilansowym, Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”.

3. Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska – analiza porównawcza KSR 1 i MSR 7.

4. Podstawowe zasady, definicje i podziały. 

5. Struktura sprawozdania, klasyfikacja zdarzeń do rodzajów działalności: działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa.

6. Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - metody: bezpośrednia i pośrednia.

7. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania - identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych. 

8. Informacje objaśniające do rachunku przepływów.

9. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych.

10. Ujęcie różnic kursowych, odsetek i dywidend w Cash flow.

11. Kredyty w rachunku bieżącym, leasing finansowy i inne zobowiązania finansowe – zasady ujmowania w rachunku przepływów.

12. Aktualizacja wartości aktywów i jej odwrócenie, wkłady niepieniężne, koszty emisji w cash flow.

13. Darowizny, konwersje, dotacje a rachunek przepływów pieniężnych.

14. Inne zdarzenia gospodarcze a rachunek przepływów pieniężnych – według sugestii uczestników.

15. Uproszczony przykład liczbowy z rozwiązaniem i komentarzem.