INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak uzyskać skutecznie pomoc publiczną przez uczelnie oraz jednostki naukowo - badawcze .

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 18.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

PLAN  SZKOLENIA 

1. Ogólne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej. 

a) pojęcie pomocy publicznej:

 – definicja pomocy publicznej (przesłanki, beneficjent) aspekty praktyczne,

– pomoc indywidualna i pomoc objęta programami pomocowymi,

– pomoc automatyczna i fakultatywna,

– formy pomocy publicznej,

– operacje niebędące pomocą publiczną:

• test prywatnego wierzyciela/inwestora,

• operacje na podatkach (odroczenia płatności, rozłożenia na raty),

• usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – rekompensata.

– pomoc publiczna a wsparcie.

b) podstawowe zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej:

 – ekwiwalent dotacyjny,

– dyskontowanie,

– zasada limitowania pomocy publicznej,

– zasada kumulacji pomocy publicznej, z tym z pomocą ze źródeł UE,

– zasada monitorowania limitu.

2. Pomoc publiczna w nowym okresie programowania 2014-2020.

 3. Pomoc publiczna w funduszach strukturalnych.

 4. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej.

 5. Niespójności między Rozporządzeniem a Komunikatem KE Zasady ramowe, które odnoszą się do zasobów infrastruktury badawczej.

 6. Pomoc publiczna w przypadku infrastruktury badawczej (art. 26 Rozporządzenia 651/2014) – w szczególności ust. 7 odnoszący się do monitorowania działalności gospodarczej oraz maksymalnej intensywności pomocy.

 7. Komercjalizacja technologii oraz prowadzenie badań a pomoc publiczna.

 8. Rodzaje pomocy:

 – pomoc de minimis:

• warunki udzielania,

• wyłączenia spod zakresu rozporządzenia o pomocy de minims,

• sposób liczenia,

• zasady kumulacji,

• zaświadczenia.

– pomoc de minimis dla rolnictwa i rybołówstwa.

– pomoc regionalna (zasady ogólne, wyłączenia grupowe).

– pomoc horyzontalna (zasady ogólne, wyłączenia grupowe).

– pomoc sektorowa.

– inne rodzaje pomocy.

9. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej (udzielanie pomocy de minimis, udzielanie innej niż de minims pomocy publicznej, sposób postępowania z wydatkami objętymi pomocą de minimis – wydawania zaświadczeń przez OPIPIB).

 10. Łączenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu oraz różnych rodzajów pomocy publicznej na różnych poziomach udzielania pomocy.

 11. Notyfikacja pomocy – procedura postępowania w przypadku notyfikacji indywidualnej KE w zakresie pomocy publicznej (w przypadku projektów, w których kwota pomocy publicznej przekracza 20 mln EUR).

 12. Monitorowanie wykorzystania pomocy publicznej.

 13. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis.