INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Wydatki Strukturalne na uczelniach 2017 - warsztaty dla wymagających  

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2017.11.06 w godzinach 10 - 16 

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

1.  Pojęcie wydatku strukturalnego:

a)   krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych

b)   przesłanki przyporządkowania wydatku do właściwego kodu klasyfikacji

c)    kryterium rozróżnienia wydatków związanych z realizacją operacji i celów od wydatków bieżących, eksploatacyjnych lub obligatoryjnych

d)    zmiana definicji wydatku strukturalnego na poziomie unijnym od 2014 roku

2.  Cel klasyfikowania wydatków strukturalnych

a) zasada dodatkowości i kwalifikowalności wydatków w UE. Zmiany od roku 2014 na poziomie unijnym,

b) sprawozdania z poniesionych wydatków strukturalnych jako narzędzie weryfikujące spełnianie obowiązków przez państwa członkowskie.

3.   Realizacja obowiązku klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - przykładowe zarządzenia i wzory dekretacji

4.    Rola pracowników działów merytorycznych oraz działów finansowo-księgowych w zakresie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych przy ewidencji tradycyjnej i „rozproszonej”

5.   Klasyfikacja wydatków strukturalnych określona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – obszary tematyczne i kody wydatków w świetle rozporządzenia oraz przykładowych typów projektów określonych przez MF w 2011 roku. Zmiany od roku 2014 na poziomie unijnym

6.    Prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków strukturalnych:

a)   pozabilansowe konto 975 – „Wydatki strukturalne” z dodatkową analityką

b)   analityka na kontach bilansowych, np. 130 „Rachunek bieżący”

7.     Zasady sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiany w stosunku do rozporządzenia z 2010 roku

8.    Eliminacja przepływów wewnętrznych i wewnątrz sektorowych

9.   Korekty w ewidencji oraz sprawozdaniach dotyczących wydatków strukturalnych

10.  Wydatki strukturalne występujące w jednostkach reprezentowanych na szkoleniu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specyficznych

11.  Zmiany dotyczące wydatków strukturalnych: definicja, obszary tematyczne i kody interwencji, przykładowe typy WS. Klasyfikacja wydatków strukturalnych wg rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 7 marca 2014 r. (nowe kategorie interwencji - warsztaty) oraz zmiany planowane od 2017 roku przez Ministra Finansów na poziomie krajowym