INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Przygotowanie do sprawozdania finansowego za 2018r w uczelniach w Polsce

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 19.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Szkolenie kierowane jest do osób sporządzających  sprawozdanie finansowe na uczelni oraz osoby uczestniczące na różnych etapach procesu przygotowania sprawozdań finansowych w  wyższych uczelniach.

Cele i korzyści szkolenia  

1.Poznanie zmian w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2017 r

2.Poznanie praktycznych zasad sporządzania sprawozdania finansowego

4.Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa bilansowego w zakresie zamknięcia roku 2017 w księgach wyższej uczelni.

Program szkolenia

1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki szkół wyższych 

a) Nadzór nad uczelnią wyższą w kontekście 

b) Plan rzeczowo-finansowy w szkole wyższej  

c) Sprawozdawczość finansowa szkoły wyższej – istota i elementy

d) Prawo podatkowe a prawo bilansowe w szkole wyższej – analiza porównawcza (znaczenie KSR)

e) Dodatkowe informacje w sprawozdaniu finansowym za 2017 (odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe, transakcje z podmiotami powiązanymi, transakcje nierynkowe, wynagrodzenie biegłego rewidenta,) 

 

2. Skutki zmiany polityki rachunkowości i błędów w sprawozdaniu za 2017 rok 

a) Korygowanie błędów poprzednich okresów sprawozdawczych i innych.

b) Ujawniania transakcji w walutach obcych za rok 2017

c) Korekty wynikające ze zmiany szacunków i zmiana zasad rachunkowości

 

3. Systematyka zmian w prawie bilansowym istotnych dla zamknięcia rocznego 2017

a) Różnice kursowe

b) Ujęcie dotacji

c) Nieruchomości inwestycyjne

d) Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy

e) Cel badania sprawozdań finansowych

 

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowymi i podatkowym 

a) Istota pojęcia środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych - „podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie 

b) Części składowe środków trwałych – możliwość identyfikacji i wyodrębnienia 

c) Kryteria klasyfikacji w zakresie nieruchomości inwestycyjnych i środków trwałych – analiza porównawcza

d) Nieruchomości wykorzystywane na cele pracownicze

e) Procedura obrachunkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• Metody naliczania i ustalania amortyzacji (metoda liniowa, degresywno-liniowa (podatkowa),  progresywna, degresywna proporcjonalna („naturalna”)

• Korekty planu amortyzacji

• Wartość rezydualna a amortyzacja środków trwałych  

• Aktualizacja wyceny oraz modernizacja i remont środków trwałych 

• Wartość firmy i jej wycena

• Możliwość przeszacowania środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej

 

5. Wycena zapasów w Uczelniach  

a) Pojęcie kosztu wytworzenia i normalnego rozmiaru działalności i sposób jego ustalania

b) Wycena na dzień bilansowy zapasów

c) Metody ustalania utraty wartości zapasów i ich księgowe ujęcie

 

6. Metody i techniki szacowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych (zgodnie z KSR 6)

a) Rozliczenia międzyokresowe bierne a rezerwy – analiza porównawcza

b) Rozliczenie przychodów z działalności dydaktycznej

c) Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - ujawniane sprawozdawcze

d) Rezerwy na podatki odroczone

e) Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

f) Rezerwy na odsetki oraz na zwroty 

 

7. Rachunek przepływów pieniężnych w zamknięciu roczny szkoły wyższej 

a) Typy działalności  (operacyjna, inwestycyjna, finansowa)

b) Metoda bezpośrednia i pośrednia (analiza porównawcza)

c) Korekty działalności operacyjnej (odsetki, różnice kursowe, wynik na działalności operacyjnej, korekty memoriałowe)

d) Dotacje i zaliczki w rachunku przepływów pieniężnych

 

8. Inwentaryzacja i procedura sporządzania, zatwierdzania oraz odpowiedzialność za sprawozdanie za 2016 rok w szkole wyższej 

a) Inwentaryzacja w zamknięciu za 2016 rok (szczególna rola spisu z natury w szkole wyższej dla środków trwałych użytkowanych poza jednostką)

b) Elementy obligatoryjne i fakultatywne sprawozdania finansowego

c) Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdawczości finansowej 

d) Solidarna odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe za 2017 roku (Rektor, Kanclerz, Organy nadzorcze)