INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak właściwie zamknąć rok w uczelni w Polsce - zajęcia  warsztatowe 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 15.03.2019  w godzinach 10 - 16 

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 1. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego

2.1. Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości

2.2. Regulacje ustawy o finansach publicznych

2.3. Regulacje krajowe związane z wyższymi Uczelniami

3. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego 

3.1. Kierownik jednostki - Zarząd

3.2. Organ nadzorczy

3.3. Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe - Kwestor

3.4. Ogłaszanie sprawozdań finansowych.

4. Podsumowanie z zmian w ustawie o rachunkowości za 2016r

5. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku

6. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia:

6.1. Rola inwentaryzacji w sporządzeniu sprawozdania finansowego

6.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne

6.2.1. Zmiany w przepisach prawnych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 7

6.2.2. Wycena wartości początkowej i wycena bilansowa środków trwałych

6.2.3. Amortyzacja środków trwałych

6.2.4. Inwentaryzacja środków trwałych 

6.3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów

6.3.1. Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego

6.3.2. Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości

6.3.3. MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4

6.4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 - Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe

6.4.1. Rezerwy a bierne RMK - wątpliwości interpretacyjne

6.4.2. Identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych - drzewo decyzyjne

6.4.3. Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym

6.4.4. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz a KSR 6

6.5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony

6.5.1. Różnice trwałe oraz przejściowe

6.5.2. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6.5.3. Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym

7. Dyskusja i zakończenie.