INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak używać narzędzi prawnych w postępowaniu na stopień doktora oraz jak budować dorobek naukowy będąc młodym naukowcem?

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 14.03.2019  w godzinach 9 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

Szkolenie będzie prowadziło dwóch wykładowców - pierwszym z nich będzie :

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i zdał egzamin radcowski, wpisany na listę ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009-2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W latach 2013-15 r. w w zespole ds. deregulacji Prawa szkolnictwa wyższego Fundacji Rektorów Polskich. W ramach specjalizacji realizuje szkolenia zamknięte dla uczelni oraz (we współpracy z wiodącymi firmami), prowadzi szkolenia otwarte, wspiera obsługę prawną szkół wyższych. Autor m.in. cyklu publikacji w Forum Akademickim, opinii prawnych, analiz problemowych, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym.

Drugim prowadzącym będzie naukowiec który prowadził kilkadziesiąt warsztatów, wykładów i szkoleń z komunikacji naukowej między innymi dla: Wydziału Ekonomicznego UMCS, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, Instytutu Slawistyki PAN, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Politechniki Poznańskiej, Collegium Civitas, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczny w Szczecinie, Centrum Promocji Informatyki, Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, Politechniki Śląskiej, Instytutu Lotnictwa i wielu innych instytucji akademickich. Jest przewodniczącym V kadencji Rady Młodych Naukowców przy MNiSW, członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w MNiSW, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Byłem członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.Obecnie realizuję projekt Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii oraz projekt europejski, który bada europejskie systemy ewaluacji nauki: European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (COST Action CA15137). Jestem członkiem europejskiego stowarzyszenia badaczy ewaluacji nauki: EvalHum Initiative z siedzibą w Rennes oraz członkiem rzeczywistym International Communicology Institute z siedzibą w Waszyngtonie.

 

Zakres tematyki

 

• Czy awans naukowy musi być regulowany prawem i jakie są tego skutki.

• Kto faktycznie decyduje o nie/nadaniu stopnia.

• Czy można zmusić radę jednostki do nadania stopnia za pomocą sądu czy przepisów prawa?

• Na ile przesłanki awansu doktorskiego wypełnia treścią naukometria.

• Dlaczego ocenia się dorobek naukowców? Czym jest naukometria i jak „działa”. 

• Interes autora a interes jednostki naukowej – jak to pogodzić?

• Jak pracować na swój dorobek publikacyjny. 

• Kluczowe wskaźniki bibliometryczne. 

• Publikowanie w otwartym dostępie – Open Access, Open Science, Creative Commons.

• Na co zwracać uwagę przy publikowaniu i wybieraniu czasopism.

• Jak wydawać swoje publikacje.

• Prawa autorskie i dobre obyczaje w postępowaniach awansowych.

• Od czego zacząć budowanie swojego wizerunku naukowego w sieci?

• Jak używać mediów społecznościowych do budowania wizerunku naukowca .

• Podstawowe zalety social media.

• Academia.edu, ResearchGate.net, Twitter, blogi – jak zaczynać, to właśnie tam.

• Zakładanie profilu w serwisach społecznościowych dla naukowców.

• Prowadzenie i aktualizowanie danych na profilach w serwisach społecznościowych.

• Media społecznościowe jako źródło dla alternatywnych metryk.

• Kwestionowanie uchwał o odmowie nadania stopnia naukowego.

• Wady formalne postępowania, skutki ich wytknięcia radzie jednostki.

• Recenzja – wady, obalanie, bez/sens polemiki z recenzentem.

• Cofanie wniosku awansowego sposobem uniknięcia porażki. Zmiana rady jednostki.

• Perspektywa nowelizacji 2016