INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Wydawanie decyzji administracyjnych oraz najnowsze orzecznictwo w zakresie przyznawania stypendiów studentom szkół wyższych  oraz omówienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy 2.0 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 07.03.2019  w godzinach 10 - 16 

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 Podczas tego szkolenia będą szczegółowe omówione zmiany wynikające z nowelizacji ustawy 2.0 

 

Z nowości dowiedzą się Państwo :

 1. doprecyzowanie terminów wykonania czynności 

 

2. wprowadzenie możliwości wniesienia ponaglenia .

 

3. możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania jako element przyspieszenia uprawomocnienia się decyzji 

 

4. Sposoby poświadczania oryginału dokumentu przez pracownika uczelni 

 

5. pouczenie , o tym prawie do zrzeczenia się odwołania oraz o wysokości opłaty od powództwa 

 

6. możliwość podpisywania decyzji przez pracowników organu wydającego decyzję 

 

7. wprowadzanie instytucji sprzeciwu od decyzji 

 

 

Celem szkolenia jest : 

 

1. Przekazanie wiedzy na temat nowych mechanizmów postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą 2.0 z uwzględnieniem specyfiki wydawania decyzji  w szkołach wyższych  

2. Na szkoleniu uczestnik również uzyska informacje na temat wzruszenia prawomocnych decyzji administracyjnych;

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie kazusów prawa administracyjnego i budowę decyzji administracyjnych. Uczestnicy szkolenia będą pracować w zespołach roboczych zajmujących się sprawami administracyjnymi. 

  

Plan szkolenia:

 

I.      POJĘCIE INDYWIDUALNEJ SPRAWY STUDENCKIEJ I ODPOWIEDNIEGO STOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

 

II.   NOWELIZACJA ZASAD OGÓLNYCH POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I JEJ WPŁYW NA ZAŁATWIENIE INDYWIDUALNEJ SPRAWY STUDENCKIEJ:

     zasada in dubio pro libertate i jej wpływ na załatwienie sprawy studenckiej;

     zasada współdziałania organów administracji publicznej;

     zasada zaufania;

     zasada ugodowego załatwiania spraw;

     zasada wyjaśniania niespełnionych przesłanek w świetle art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego;

     zasada dwuinstancyjności;

     zasada trwałości decyzji ostatecznej i prawomocnej;

 

III.    NOWY SPOSÓB REALIZACJI ZASADY SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

      instytucja ponaglenia, sygnalizacja i odpowiedzialność pracownika za załatwienie sprawy studenckiej;

      postępowanie uproszczone zagadnienia ogólne;

      milczące załatwienie sprawy - zagadnienia ogólne;

 

IV.     CZYNNOŚCI TECHNICZNO PROCESOWE ORAZ POSTĘPOWANIE DOWODOWE W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE STUDENCKIEJ: 

      doręczenia pism procesowych w postępowaniu;

      terminy procesowe; 

      pozostawienia podania studenta bez rozpoznania;

      czynności wstępne organu po wszczęciu postępowania administracyjnego;

      przebieg postępowania dowodowego z możliwością prowadzenia go w trybie elektronicznym (sporządzanie protokołu i adnotacji, udostępnienie akt postępowania postępowanie dowodowe);

      uwierzytelnianie dokumentów w postępowaniu administracyjnym nowej pojęcie dokumentu urzędowego;

      zmiany w zakresie postępowania dowodowego;

      zawieszenie postępowania;

      rozstrzygnięcie budowa decyzji administracyjnej (przesłanki wydania decyzji, jej budowa z uwzględnieniem treści uzasadnienia oraz pouczenie o odwołaniu) z uwzględnieniem aktualnych zmian

      postanowienia w postępowaniu administracyjnym (przesłanki wydania postanowienia, jego budowa oraz pouczenie o zażaleniu);

      podpis na decyzji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

      doręczenie decyzji i stwierdzenie prawomocności z uwzględnieniem elektronicznego dowodu doręczenia;

      nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;

      prostowanie błędów i omyłek, uzupełnienie decyzji;

 

V.    ZAGADNIENIA OGÓLNE POSTĘPOWANIA MIĘDZYINSTANCYJNEGO:

        odwołanie pojęcie, forma, treść;

        autokontrola decyzji i instancji;

        zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej;

 

VI.   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

        niedopuszczalność odwołania;

        czynności dowodowe w postępowaniu odwoławczym;

        zmiany w zakresie regulacji dotyczących decyzji ostatecznych; nowe pojęcie decyzji kasacyjnej;

 

VII.    SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:

        skarga pojęcie, forma, treść, termin wniesienia;

        sprzeciw od decyzji kasacyjnej i jego skutki dla organów uczelni;

        uprawnienia i obowiązki organu uczelni po wniesieniu skargi;

        sposób formułowania odpowiedzi na skargę;

        zakres kontroli sądowej;

        rozstrzygnięcia sądu administracyjnego;

 

VIII. NADZWYCZAJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE STUDENCKIEJ:

        przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zagadnienia ogólne;

        problematyka uchylenia i zmiany decyzji administracyjnej; 

        stwierdzenie nieważności decyzji;

 

IX.   WARSZTATY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:

        rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego - prowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o materiał dowodowy;

        wydanie rozstrzygnięcia w sprawie budowanie decyzji administracyjnej;

        prostowanie błędów i omyłek w decyzjach administracyjnych;

        przywracanie terminów do wykonania określonych czynności postępowania;

        weryfikacja prawidłowości doręczenia decyzji w postępowaniu administracyjnym

        sporządzanie protokołu z posiedzenia organu kolegialnego;

 

 Wykładowcą rekomendowanym przez organizatora będzie : 

 

Jakub Jasiński doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2015 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego, w tym w indywidualnych sprawach studenckich. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem regulaminów przyznawania świadczeń pomocy materialnej i regulaminów studiów, statutów uczelni, budową aktów prawnych w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowań w indywidualnych sprawach studenckich.