INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

 Najnowsze warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 06.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

Ramowy program szkolenia 

 1. Najnowsze wymogi do prowadzenia studiów 
  1. dla jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  2. dla jednostek nieposiadających uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  3. negatywne konsekwencje prowadzenia kształcenia wbrew wymogom formalnym przez uczelnię.
  1. wymogi dotyczące opisu efektów kształcenia, w tym czynniki wpływające na opis,
  2. wymogi dotyczące programu studiów,
  3. wymogi dotyczące warunków prowadzenia zajęć i kadry nauczycielskiej na studiach o profilu praktycznym,zmiana programu kształcenia.
  1. wymogi ogólne dotyczące kierunku,
  2. wymogi dotyczące programu kształcenia,
  3. wymogi dotyczące praktyk,
  4. wymogi dotyczące minimum kadrowego i proporcji,
  5. wymogi dotyczące badań naukowych w przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
  6. wymogi dotyczące infrastruktury dydaktycznej,
  7. wymogi dotyczące biblioteki,
  8. wymogi dotyczące wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

2. Ustawowe ramy prowadzenia studiów wyższych:

3. Warunki, jakie musi spełniać program kształcenia oraz opis kwalifikacji:

4. Warunki, jakie musi spełnić jednostka, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia:

5. Szczegółowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii i zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.