INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Najnowsze zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 17.05.2019 w godzinach 10 - 16

Ramowy program szkolenia w którym  zostały uwzględnione zmiany w sposobie liczenia dochodu studenta wprowadzone ustawą z Konstytucja 2.0  

  1. Zasady wsparcia materialnego studentów i doktorantów 
   1. rodzaje świadczeń 
   2. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia,
   3. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian,
   4. a także zmiany zasad przyznawania tego stypendium wynikające z nowelizacji PSW,
   5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów,
   6. stypendia dla doktorantów a stypendia doktoranckie wraz ze zmianami z 2018 roku,
  2.  Zasady ustalania składu rodziny studenta/doktoranta 
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko,
   4. student rozliczany bez rodziców (dawniej: student samodzielny finansowo),
   5. nowe zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta w związku z poszerzeniem definicji uczelni,
   6. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów/doktorantów i skutki dla wypłaty świadczenia,
   7. poszerzenie definicji uczelni od 2018 r. i jej wpływ na definicję rodziny studenta.
  3. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń. Rezygnacja z podniesienia kryterium dochodowego od 1 listopada 2017 r.
  4. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych,
   3. zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju, zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta ,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta/doktoranta,
   6. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,
   7. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych –  od 1 stycznia 2016 r., w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu,
   8. całkowita zmian sposobu liczenia dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
   9. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego,
   10. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,
  5. Zmiany w zakresie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci a stosowanie tych przepisów w sprawach stypendialnych.