INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Najnowsze zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2019.11.02  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

Ramowy program szkolenia w którym  zostały uwzględnione zmiany w sposobie liczenia dochodu studenta wprowadzone ustawą z Konstytucja 2.0  

1. Zasady wsparcia materialnego studentów i doktorantów 

1. rodzaje świadczeń 

2. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia,

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian,

4. a także zmiany zasad przyznawania tego stypendium wynikające z nowelizacji PSW,

5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów,

6. stypendia dla doktorantów a stypendia doktoranckie wraz ze zmianami z 2018 roku,

2.  Zasady ustalania składu rodziny studenta/doktoranta 

1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,

2. sposób dokumentowania składu rodziny,

3. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko,

4. student rozliczany bez rodziców (dawniej: student samodzielny finansowo),

5. nowe zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta w związku z poszerzeniem definicji uczelni,

6. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów/doktorantów i skutki dla wypłaty świadczenia,

7. poszerzenie definicji uczelni od 2018 r. i jej wpływ na definicję rodziny studenta.

3. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń. Rezygnacja z podniesienia kryterium dochodowego od 1 listopada 2017 r.

4. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:

1. zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,

2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych,

3. zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,

4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju, zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta ,

5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta/doktoranta,

6. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,

7. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych –  od 1 stycznia 2016 r., w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu,

8. całkowita zmian sposobu liczenia dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

9. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego,

10. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,

5. Zmiany w zakresie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci a stosowanie tych przepisów w sprawach stypendialnych.