INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej w uczelni. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2019.11.05 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 Wykładową na tym szkoleniu będzie rekomendowany przez organizatora wykładowca akademicki  – doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego, prelegent i trener na wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i systemowi szkolnictwa wyższego, w latach 2011-2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2008 roku zajmuje się zagadnieniami prawa szkolnictwa wyższego, członek organów przyznających świadczenia pomocy materialnej, doradca rektorów. Redaktor statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów pomocy materialnej, decyzji administracyjnych w systemie szkolnictwa, poradników dla uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Doradca rektorów, dziekanów i pracowników administracyjnych uczelni wyższych.  

 

I. REGULACJE USTAWOWE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W UCZELNI:

a. Omówienie ustawowego katalogu świadczeń pomocy materialnej, przysługujących studentom i doktorantom Uczelni;

b. Przesłanki ustawowe przyznawania stypendium socjalnego; 

c. Zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż studencki - zasady przyznawania, wyjaśnienie praktyczne pojęcia odległości od miejsca zamieszkania do uczelni oraz „utrudniania studiowania”, wpływ zmiany przepisów o obowiązku meldunkowym na ustalanie okoliczności faktycznych, dających podstawę do przyznania świadczenia; 

d. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zasady przyznawania świadczenia, zasady ustalania okresu na który jest przyznawane świadczenie;

e. Zapomoga losowa - zasady przyznawania świadczenia, definiowanie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną;

f. Wpływ ustawy prawo o szkolnictwie wyższym na prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach studenckich, w tym w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej; 

g. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom;

h. Wymogi co do treści Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej.   

 

II. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

a. Konkretyzacja przesłanek ustawowych przyznawania świadczenia pomocy materialnej studentom i doktorantom; 

b. Stypendium rektora dla studentów I roku. 

 

 III. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRZEDMIOCIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ:

a. organy prowadzące postępowanie administracyjne (Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna, Odwoławcza Komisja Socjalna, zasady powoływania organów postępowania); 

b. charakterystyka postępowania poprzedzającego wydanie decyzji – zasady prowadzenia postępowania dowodowego w indywidualnych sprawach studenckich; 

c. dokumentacja procesowa postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej (formularze procesowe, protokoły);

d. charakterystyka postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów – wymogi co do postępowania i organy prowadzące postępowanie; 

e. konstrukcja decyzji administracyjnej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej; 

f. kwestie incydentalne w postępowaniu administracyjnym - postanowienia;

g. stwierdzanie prawomocności decyzji administracyjnej w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej i jej wpływ na wypłatę świadczenia;

h. postępowania odwoławcze; 

i. wzruszalność decyzji administracyjnych (sprostowanie i uzupełnienie decyzji, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności wydanej decyzji administracyjnej) i zwrot/umorzenie nienależnie pobranych świadczeń;

j. wadliwość decyzji administracyjnych – ogólna charakterystyka; 

k. doręczanie decyzji administracyjnych; 

l. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (zasady postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, „autokontrola ostatecznych decyzji administracyjnych, formułowanie odpowiedzi na skargę, rozstrzygnięcia sądu dotyczące zaskarżonych decyzji administracyjnych);

m. przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom.   

 

IV. WARSZTATY PRAKTYCZNE:

a. Kazusy poświęcone zasadom, gromadzeniu dokumentacji i prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

b. Symulacje obrad komisji stypendialnej - sporządzanie dokumentacji z posiedzenia organu;

c. Konstruowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń.