INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Ustawa 2.0 , regulacje prawne w zakresie kształcenia i spraw studenckich 

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.03.2019 roku 

 

 

Co nas czeka …? Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w nowym brzmieniu”

 

Szanowni Państwo

Dnia 1 sierpnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał dwie ważne ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 1 tej ostatniej ustawy nowe przepisy regulujące funkcjonowanie uczelni i kształcenie studentów
i doktorantów wejdą w życie od 1 października 2018 roku. Nowe przepisy w przeciwieństwie do dotychczasowych kompleksowo normują zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zdecydowano się też na daleko idące zmiany w działaniu uczelni wyższych
i jej organów. Wprowadzono bowiem nowy sposób funkcjonowania organów uczelni, zmodyfikowano w znaczący sposób zasady kształcenia studentów i wprowadzono nowy model kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. Całość zmian będzie
stopniowo wprowadzana od początku roku akademickiego 2018/2019.

Z uwagi na powyższe chcielibyśmy Państwu pomóc przygotować się do czekających nas zmian przez wyjaśnienie i przybliżenie zmian, jakie czekają uczelnie wyższe. W tym celu proponujemy szkolenie w czasie, którego wyjaśnimy nowe brzmienie przepisów oraz podamy wszystkie niezbędne informacje związane z koniecznością dostosowania funkcjonowania uczelni do nowych ram prawnych. Szkolenie będzie miało formę wykładu i będzie trwało 8 godzin. Wykład poprowadzi mgr Jakub Jasiński, a jego szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany przez nas program spełni Państwa oczekiwania,
a uzyskana podczas wykładu wiedza będzie przydatna przy wprowadzaniu zmian
w funkcjonowaniu uczelni w roku akademickim 2018/2019.

 

Część I: „Co nas czeka w roku akademickim 2018/2019?”

Nasze szkolenie zaczniemy od omówienia podstawowych zagadnień związanych
z funkcjonowaniem uczelni w roku akademickim 2018/2019. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na wprowadzeniu wszystkich nowych zmian od razu. Wiele nowych instytucji w systemie szkolnictwa wyższego, jak np.: szkoły doktorskie, rozwiązania dotyczące pomocy materialnej, ustanowienie Rady Uczelni nie będą funkcjonowały od 1 października 2018 roku. Instytucje będą wprowadzane do systemu szkolnictwa wyższego stopniowo, w terminach wskazanych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tym samym od tego aktu prawnego rozpoczniemy nasze szkolenie. W ramach tej części przewidziano m.in.:

 1. omówienie przepisów przejściowych,

 2. wyjaśnienie w jakim zakresie przepisy dotychczas obowiązujące znajdują swoje zastosowanie w wybranych przypadkach w roku akademickim 2018/2019,

 3. świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019,

 4. zasady kształcenia studentów i doktorantów w 2018/2019

 5. terminy wejścia nowych aktów wewnętrznych uczelni w życie,

 6. kadencje organów uczelni i sposób ich wygaszania,

 

Cześć II: „Co nas czeka od roku akademickiego 2019/2020?”

Część druga naszego spotkania będzie poświęcona analizie nowych instytucji w systemie szkolnictwa wyższego, jak również zmianom w zakresie kształcenia studentów i doktorantów. Dokonamy analizy i wyjaśnienia nowych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania uczelni, wymogów jej aktów wewnętrznych, gospodarki finansowej jak również praw i obowiązków studentów. W tej części zostanie wyjaśnione:

 1. nowe pojęcie systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

 2. nowe podstawy prawne funkcjonowania uczelni i jej zadania,

 3. różnica pomiędzy uczelnią akademicką a uczelnią zawodową; wyjaśnienie pojęć kategorii naukowych uczelni wyższych, stosowanie pojęć „akademia”, „politechnika”, „uniwersytet” w nomenklaturze uczelni wyższych,

 4. ustrój uczelni wyższych:

  1. organy uczelni: kreowanie; kadencja, kompetencje i zadania; kryteria formalne stawiane osobą piastującym funkcję w organach uczelni i organów uczelni,

  2. statut uczelni w nowym brzmieniu – omówienie materii aktu prawnego w niezbędnym zakresie,

  3. nowe zasady gospodarki finansowej uczelni – ogólna charakterystyka,

  4. obowiązki informacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej zawartym na stronie internetowej uczelni wyższej,

 5. prowadzenie studiów:

  1. zasady prowadzenia studiów – podstawowe informacje,

  2. zasady przyjmowania na studia wyższe i sposoby ustalania kryteriów rekrutacji, postępowanie w sprawie przyjęcia na studia,

  3. proces potwierdzania „efektów uczenia się” w nowych ramach prawnych – omówienie zmian,

  4. zasady ustalania kadry akademickiej do prowadzenia zajęć na konkretnym kierunku studiów,

  5. sposób dokumentowania przebiegu studiów w nowej formule,

  6. regulamin studiów – omówienie zmian w zakresie sposobu jego ustalania i jego zawartości,

  7. warunki ukończenia studiów w świetle nowych przepisów,

  8. nowy katalog pobierania opłat za usługi edukacyjne i zasady ustalania opłat za te usługi,

  9. postępowania administracyjne w nowej formule,

 6. prawa i obowiązki studenta w nowej formule:

  1. omówienie zmian w systemie pomocy materialnej – ogólna charakterystyka,

  2. prawa i obowiązki studentów wymagające uregulowania w aktach wewnętrznych uczelni,

 7. samorząd studencki i organizacje studenckie – nowe kompetencje i obowiązki,

 8. zmiany w sposobie kształcenia doktorantów:

  1. utworzenie szkoły doktorskiej,

  2. zasady przyjmowania do szkoły doktorskiej,

  3. regulamin szkoły doktorskiej – zawartość aktu prawnego,

  4. warunki kształcenia doktorantów,

  5. prawa i obowiązki doktoranta (stypendium doktoranckie, świadczenia pomocy materialnej, prawa i obowiązki doktoranta w pozostałym zakresie),

  6. skreślenie z listy doktorantów, zasady zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,

  7. ewaluacja szkół doktorskich – zagadnienia podstawowe,

 1. odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów w świetle nowych przepisów,

 2. nadzór nad uczelniami wyższymi w świetle nowych przepisów – uprawnienia Ministra i obowiązki rektora.

Część III Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Wykład poprowadzi:

Jakub Jasiński – prawnik, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, w latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 - 2012 zasiadał w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie był członkiem Komisji Ekonomiczno – Prawnej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu: prawa szkolnictwa wyższego, postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, pomocy materialnej dla uczelni wyższych, w tym dwóch szkoleń pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów przyznawania pomocy materialnej, budową aktów prawnych w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowania i współpracuje w tym zakresie z uczelniami wyższymi w Polsce.