INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Studia doktoranckie oraz szkoły doktorskie  

Szkolenie odbędzie się w dniu  2019.12.05

 

Postępowanie administracyjne w szkołach wyższych dotyczące studiów doktoranckich, z uwzględnieniem zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym a Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakres zastosowania i zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w szkołach wyższych.

Postępowanie administracyjne:

wszczęcie postępowania,

co powinien zawierać wniosek?

w jakim terminie sprawa powinna zostać załatwiona?

wyłączenie pracownika i organu,

analiza dowodów w sprawie.

Decyzje administracyjne w szkolnictwie wyższym – krok po kroku:

informacje ogólne,

struktura decyzji administracyjnej,

decyzja rekrutacyjna,

decyzje dotyczące stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej,

decyzja dotycząca stypendium doktoranckiego,

decyzja dotycząca zwiększenia stypendium doktoranckiego,

decyzja kasatoryjna,

odwołania i decyzje odwoławcze,

doręczenie decyzji.

Sądowa kontrola decyzji administracyjnych w szkolnictwie wyższym.

Uchylenie lub zmiana decyzji.

Wznowienie postępowania.

Stwierdzenie nieważności.

Zmiany w k.p.a. dotyczące szkolnictwa wyższego.

 

Podsumowanie i dyskusja.

 

Wykład poprowadzi:

Jakub Jasiński – prawnik, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, w latach 2006-2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 2011 - 2012 zasiadał w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie był członkiem Komisji Ekonomiczno – Prawnej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu: prawa szkolnictwa wyższego, postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, pomocy materialnej dla uczelni wyższych, w tym dwóch szkoleń pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów przyznawania pomocy materialnej, budową aktów prawnych w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowania i współpracuje w tym zakresie z uczelniami wyższymi w Polsce.