INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach – rewolucja w Ustawie 2.0

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.12.06

 

PROGRAM SZKOLENIA

  

1. rodzaje świadczeń (świadczenia socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zwiększone stypendium socjalne), w tym propozycja zmian dotycząca zwiększania stypendium od roku akademickiego 

 

2. poszerzenie zakresu przyznawania zapomóg w Ustawie 2.0,

 

3. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia,

 

4. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku, proponowana w Ustawie 2.0,

 

5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów,

 

6. zmiany dotyczące sposobu wydawania decyzji o przyznaniu stypendium w Ustawie 2.0 – podpisywanie decyzji,

 

7. odmowa przyznania pomocy materialnej w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w Ustawie 2.0 – wyjątki od zasady,

 

8. Zasady ustalania składu rodziny studenta – wskazówki praktyczne:

osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,

 

9.sposób dokumentowania składu rodziny,

 

10. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, w tym kolejne propozycje zmian zawarte w Ustawie 2.0,

 

11. student rozliczany bez rodziców (dawniej: student samodzielny finansowo),

 

12. nowe zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta w związku z poszerzeniem definicji uczelni,

 

13. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów/doktorantów i skutki dla wypłaty świadczenia.

 

14. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz proponowana zmiana wysokości łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta od roku akademickiego 2018/2019.

 

15. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:

 

16. zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,

oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych,

 

17. zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,

 

18. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju, zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta od 5 września 2015 r.,

 

możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta,

 

dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,

 

zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – od 1 stycznia 2016 r., w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu,

 

całkowita zmian sposobu liczenia dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od roku akademickiego 2017/2018,

 

zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego,

 

odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje.

 

Zmiany w zakresie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci a stosowanie tych przepisów w sprawach stypendialnych.

 

Wprowadzenie powszechnego systemu stypendiów dla doktorantów w Ustawie 2.0 oraz wyłączenie doktorantów z dotychczasowego systemu pomocy materialnej w Ustawie 2.0.