INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Procedura administracyjna na uczelni, sprawy studenckie, doktorskie , upoważnienia 

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.27 

 

Procedura administracyjna w uczelni: sprawy studenckie, sprawy doktoranckie, upoważnienia administracyjne

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w uczelni – czyli co to znaczy odpowiednio stosuje się kpa?

Decyzja administracyjna oraz rozstrzygnięcie nieposiadające waloru decyzji.

Indywidualne sprawy studentów i doktorantów, w szczególności:

Postępowanie rekrutacyjne;

Skreślenie z listy studentów;

Wznowienie studiów;

Zwolnienie z opłat za studia;

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

Przyznawanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego;

Przeniesienie z innej uczelni.

Postępowanie odwoławcze przed organami uczelni.

Tryby nadzwyczajne i ich zastosowanie:

Uchylenie lub zmiana decyzji;

Stwierdzenie nieważności decyzji;

Wygaśnięcie decyzji;

Wznowienie postępowania.

Upoważnienie administracyjne:

Podmiot upoważniający;

Zakres upoważnienia;

Konsekwencje działania bez upoważnienia;

Okres udzielenia upoważnienia.