INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Nadawanie stopnia doktora w świetle zmian Ustawy 2.0 oraz warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim 

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.27 

 

Regulacje prawne w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Przepisy przejściowe do nowej ustawy – dwa tryby w okresie przejściowym.

Studia doktoranckie a przewody doktorskie z uwzględnieniem regulacji dotyczących szkół doktorskich.

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego.

Odpłatność za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Planowane zmiany.

Promotor, kopromotor, drugi promotor i promotor pomocniczy.

Rozprawa doktorska.

Etapy przewodu doktorskiego:

wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie,

wyznaczenie recenzentów,

przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,

przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

nadanie stopnia doktora.

Zaskarżanie uchwał podejmowanych w przewodach doktorskich.

Wspólne przewody doktorskie.

Warunki wydania dyplomów doktorskich.

Rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczących problematyki przewodów doktorskich.

 

Podsumowanie szkolenia.

 

Program szkolenia obejmuje omówienie regulacji prawnych w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich. Szkolenie uwzględnia przepisy obecnie obowiązujące oraz planowane zmiany, które mają zostać wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). W trakcie szkolenia będą omawiane przypadki z praktyki dotyczące trudnych kwestii w zakresie poruszanej problematyki.