INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Obsługa studenta zagranicznego - od rekrutacji do zakończenia studiów

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.28 

  

PROGRAM SZKOLENIA

 

regulacje prawne,

sygnalizacja najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie tematu szkolenia oraz nowych regulacji wynikających z ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,

podstawowe definicje,

Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców wynikające z toku studiów (Regulaminu studiów), ze szczególnym uwzględnieniem:

zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej),

zasad przyznawania indywidualnego programu studiów,

konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć.

Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:

zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców,

zasady pobierania opłat,

zwolnienia z opłat.

Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.

Pomoc materialna dla studentów cudzoziemców (zasady ogólne):

podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

podejmujących studia na innych zasadach.

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):

dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału dotacji), z uwzględnieniem najnowszych zmian – nowy moduł „NAZWA – cudzoziemcy”,

dla NAWA, Straży Granicznej,

innych służb.

 

Kształcenie krótkoterminowe (programy wymiany międzynarodowej, szkoły letnie),

kształcenie długoterminowe (pełny cykl studiów, podwójne i wspólne dyplomy).

Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce:

na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

na podstawie innych zasadach (umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji rektora uczelni),

z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej.

Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe, w szczególności w zakresie:

posiadanego wykształcenia na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia,

stanu zdrowia,

ubezpieczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem zapisów ustawy o cudzoziemcach,

znajomości języka, w którym będą prowadzone studia,

wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

 

 

 

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie podejmowania studiów przez cudzoziemców, w związku z wejściem w życie:

nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,

nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów.

W trakcie szkolenia będą sygnalizowane również propozycje zmian w świetle projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0), która wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r.

Szkolenie uwzględnia także zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2018 r. wynikające z:

nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie:

zasad rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu

sprawozdawczości o studentach zagranicznych dla NAWA

danych o studentach zagranicznych przekazywanych do Systemu POL-on

dostępu do danych o studentach zagranicznych zawartych w Systemie POL-on przez Prezesa GUS, Dyrektora NAWA i Komendanta SG

utworzenia w Systemie POL-on nowego modułu „NAWA – rejestr cudzoziemców”

Szkolenie uwzględnia także zmiany wynikające z:

nowelizacji ustawy o repatriacji, która weszła w życie 1 maja 2017 r.

nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie 1 maja 2017 r.

nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, które weszła w życie 1 maja 2017 r.

Szkolenie uwzględnia także wybrane zagadnienia w zakresie:

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

rozporządzenia MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

ustawy o systemie oświaty

rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

rozporządzenia MNiSW w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów

rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji

ustawy Prawo konsularne z 2015 r.

ustawy o języku polskim oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.

 

ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony …