INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Stypendia studenckie , zasady przydzielania i obliczanie dochodu 

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.14 

 

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie o których mowa w art. 173 i 199 aktualnie obowiązującej ustawy przyznaje się na zasadach dotychczasowych. Z kolei Komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne działają do końca roku akademickiego 2018/2019. Nadto w myśl art. 275 ust 1 wyżej wymienionej ustawy Regulaminy ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia 30 września 2019 roku.

 

 

 1. REGULACJE USTAWOWE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W UCZELNI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

 1. Omówienie ustawowego katalogu świadczeń pomocy materialnej, przysługujących studentom i doktorantom Uczelni;

 2. Przesłanki ustawowe przyznawania stypendium socjalnego, zasady ustalania składu rodziny studenta, podstawowe definicje w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych;

 3. Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta, zakres stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w postępowania w sprawie przyznania świadczeń socjalnych studentom;

 4. Zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż studencki - zasady przyznawania, wyjaśnienie praktyczne pojęcia odległości od miejsca zamieszkania do uczelni oraz „utrudniania studiowania”, wpływ zmiany przepisów o obowiązku meldunkowym na ustalanie okoliczności faktycznych, dających podstawę do przyznania świadczenia;

 5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zasady przyznawania świadczenia, zasady ustalania okresu na który jest przyznawane świadczenie;

 6. Zapomoga losowa - zasady przyznawania świadczenia, definiowanie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną;

 7. Wpływ ustawy prawo o szkolnictwie wyższym na prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach studenckich, w tym w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej;

 8. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom;

 9. Wymogi co do treści Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

 

 

 1. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

 1. Konkretyzacja przesłanek ustawowych przyznawania świadczenia pomocy materialnej studentom i doktorantom;

 2. Stypendium rektora dla studentów I roku.

 

 

 1. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRZEDMIOCIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

  1. organy prowadzące postępowanie administracyjne (Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna, Odwoławcza Komisja Socjalna, zasady powoływania organów postępowania);

  2. charakterystyka postępowania poprzedzającego wydanie decyzji – zasady prowadzenia postępowania dowodowego w indywidualnych sprawach studenckich;

  3. dokumentacja procesowa postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej (formularze procesowe, protokoły);

  4. charakterystyka postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów – wymogi co do postępowania i organy prowadzące postępowanie;

  5. konstrukcja decyzji administracyjnej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej;

  6. kwestie incydentalne w postępowaniu administracyjnym - postanowienia;

  7. stwierdzanie prawomocności decyzji administracyjnej w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej i jej wpływ na wypłatę świadczenia;

  8. postępowania odwoławcze;

  9. wzruszalność decyzji administracyjnych (sprostowanie i uzupełnienie decyzji, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności wydanej decyzji administracyjnej) i zwrot/umorzenie nienależnie pobranych świadczeń;

  10. wadliwość decyzji administracyjnych – ogólna charakterystyka;

  11. doręczanie decyzji administracyjnych;

  12. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (zasady postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, „autokontrola ostatecznych decyzji administracyjnych, formułowanie odpowiedzi na skargę, rozstrzygnięcia sądu dotyczące zaskarżonych decyzji administracyjnych);

  13. przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom.