INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Studia doktoranckie oraz szkoły doktorskie po nowelizacji .   Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.04

Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego i nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakim stają szkoły doktorskie. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Szkoła doktorska a dyscyplina naukowa i kategoria przyznana w wyniku kompleksowej oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (znaczenie posiadania kategorii co najmniej B+);

  • Możliwość tworzenia szkoły doktorskiej we współpracy z innymi podmiotami (korzyści i niedogodności);

  • Zasady nadzoru nad szkołą doktorską;

  • Zasady przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; stypendia;

  • Ustawowe ograniczenia dotyczące przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; ograniczenia w przyznawaniu stypendiów;

  • Zasady i metody przeprowadzania oceny śródokresowej;

  • Kluczowe zapisy, które powinny się znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej;

  • Ocena postępów naukowych doktorantów – ocena śródokresowa oraz indywidualny plan badawczy.

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia także i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie bardzo mocno otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.