INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak funkcjonować w Urzędzie Skarbowym i w okresie rewolucyjnych zmian organizacyjnych, zmian procesów i restrukturyzacji zatrudnienia

Szkolenie odbędzie się w Zakopanem w dniach 25.11.2016 do 27.11.2016 w ośrodku szkoleniowym Antałówka

Cena katalogowa  za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 3.999,000 złotych netto 

W związku z wysprzedażą szkoleń cena wynosi 50% ceny katalogowej pod warunkiem zgłoszenia 30 dni przed terminem szkolenia. 

 

 

 

                Cele szkolenia

·         Przygotowanie do planowania i wdrażania zmian w organizacji

·         Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zmiany

·         Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami w zakresie restrukturyzacji organizacji

·         Kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych  stylów reakcji na zmianę i docieranie do każdej grupy pracowników z odpowiednio dopasowanym przekazem

·         Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem w okresie zmian

·         Rozwijanie umiejętności oceny czy w danej sytuacji warto wprowadzać zmiany rewolucyjne, ewolucyjne, czy nie zmieniać niczego?

·         Przygotowanie do komunikowania zmiany w sposób  przekonywający i pozytywnie odbierany przez pracowników

·         Zapoznanie z różnymi formami oporu i niechęci wobec zmian oraz sposobami ich minimalizowania a następnie przekonywania do zmian różne grupy pracowników

·         Kształtowanie umiejętności motywowania pracowników do współpracy na każdym etapie wdrażania zmian

·         Przygotowanie do przeprowadzenia ludzi przez zmiany i budowanie w firmie klimatu akceptacji dla zmian

·         Przygotowanie menedżerów do  organizacji zwolnień oraz do prowadzenia rozmów separacyjnych z pracownikami.

·         Rozpoznawanie niekorzystnych czynników w środowisku zawodowym, które obniżają efektywność pracy całej organizacji i podległego zespołu w okresie zmian

·         Przeciwdziałanie zjawiskom towarzyszącym zmianie - demotywacji, dyskryminacji, mobbingu i wypaleniu zawodowemu w organizacji.

·         Przygotowanie do wsparcia podległego zespołu w okresie po zmianach i wsparcia ułatwiającego odnalezienie się w nowej sytuacji.

 

 

Ramowy plan szkolenia 

 

MODUŁ I.

ZMIANA

·         wprowadzenie do tematu zmiany w organizacji

·         Pojęcie zmiany

·         Model zmiany – etapy zmiany

·         Znaczenie zmiany dla organizacji - co byłoby... gdyby organizacja nie zmieniła się?

 

Moduł II.

PROCES ZMIAN W ORGANIZACJI

·         Rodzaje zmian w organizacji;

·         Czynniki wymuszające zmiany w organizacji;

·          Znaczenie i wpływ zmian na działalność organizacji i jej pracowników;

·         Podejście do zmiany;

·         Polityka zarządzania pracownikami w okresie zmian, (zmian organizacyjnych, zmian procesów i restrukturyzacji zatrudnienia)

·         Osiąganie gotowości na zmiany – rola menedżera i motywacja do zmian;

·         Restrukturyzacja – koniec czy początek?

-  różne oblicza restrukturyzacji czyli jak to się robi;

 - restrukturyzacja zatrudnienia i zwolnienia monitorowane;

·         Outplacement

 

                MODUŁ III.

                ROLA MENADŻERA W PROCESIE ZMIAN

·            Rola przełożonego w stymulowaniu zmian;

·            Budowanie zespołu w okresie zmiany - wspólnej wizji i systemu wartości;

·            Cechy efektywnych i nieefektywnych zespołów

·            Grupowe rozwiązywanie problemów;

·            Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian;

·            Budowanie autorytetu w okresie zmian.

·             Jak przygotować pracowników do zmian organizacyjnych, zmian procesów, restrukturyzacji zatrudnienia)

 

                MODUŁ IV.

                ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN

·            Film „Kto zabrał mój ser?”;

·             Reakcje pracowników na zmiany;

·            Etapy reakcji na zmianę;

·            Stres jako główny czynnik towarzyszący zmianą;

·            Stereotypy – tajemnica braku sukcesu i przyczyna oporu ;

·             Siła przyzwyczajeń i ich konsekwencje;

·             Dlaczego „lepiej” nic nie zmieniać – typowe przyczyny oporu przed zmianą;

·             Obawy i korzyści płynące ze zmian;

·             Modelowanie skutecznej postawy;

·             Strategie podejścia do zmian i trudnych sytuacji:

·             Rodzaje emocji wywołanych przez zmiany;

·             Odruchowe reakcje w odpowiedzi na zmianę;

·             Radzenie sobie z lękiem przed nieznanym;

·             Weryfikacja własnego stanowiska wobec zmiany i wybór postępowania w nowej sytuacji

·             Eliminowanie destrukcyjnych zachowań i postaw – u siebie i podległych pracowników;

 

                               MODUŁ V.

                EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE ZMIAN PRACOWNIKOM

·             Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian;

·             Typowe błędy w komunikacji;

·             Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian;

·             Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom;

·             Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian;

·           Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami:

- rozmowy separacyjne – komunikowanie zwolnień

- rozmowy dotyczące zmian

 

                MODUŁ VI.

                MINIMALIZOWANIE OPORU PRACOWNIKÓW PRZECIWKO ZMIANOM

·             Psychologiczne i socjologiczne źródła oporu wobec zmian;

·             Metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian i postaw pracowników;

·             Różne formy przejawiania się oporu (krytykanctwo, konformizm, bunt, bierność, odrzucenie);

·             Sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia oporu;

·             Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym;

·             Radzenie sobie ze stresem własnym oraz pracowników w sytuacji wprowadzania zmian;

·          Zjawiska towarzyszące organizacjom w „trudnych czasach”, w okresie zmian:

-  „mobbing”

- „kryzys funkcji zarządzania”

-  „wypalenie zawodowe”

- „syndrom ocalałych”

 

                MODUŁ VII.

                MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO ZMIAN I PO ZMIANACH

                Kiedy „kryzys” minie… , czyli powrót do innego świata zawodowego.

·             Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji

·             Dynamika grupy a proces zmian

·             Metody motywowania pracowników - pobudzanie do zmian;

·             Wywieranie wpływu na ludzi;

·            Radzenie sobie ze stresem w nowej rzeczywistości zawodowej.

·            Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

 

                        MODUŁ VIII.

        DYSKUSJA, PYTANIA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

 

                    I. Metodologia pracy

W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

-          Indywidualne projekty (zadania) uczestników,

-          Analizy i ćwiczenia indywidualne,

-          Prezentacje,

-          Dyskusje,

-          Analizy i ćwiczenia zespołowe.

 

 

Izabela Wąsowicz - absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego.

Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 1995 roku zajmuje się praktyczną stroną zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne obszary zainteresowań:

- zarządzanie różnorodnymi zespołami;

- pozyskiwanie pracowników;

- rozwój pracowników - zarządzanie kompetencjami, karierą, talentami,

- ocena kompetencji pracowników;

- restrukturyzacja zatrudnienia;

- mobbing w organizacji.

Posiada duże doświadczenie w pracy z administracją rządową, samorządową, ale również z produkcją. Pracowała w największych Spółkach Skarbu Państwa w branży chemicznej, energetycznej oraz usługowej.

Zajmuje się doradztwem dla firm, wspierając organizacje w budowaniu i realizacji polityki personalnej. Prowadzi projekty i szkolenia w tym zakresie, na podstawie autorskich programów i scenariuszy.

Jest ekspertem i doradcą w programach finansowanych ze środków UE.

 

Od 1997 r. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – Prezes i Vice Prezes Oddziału Katowickiego.

W 1999 roku wyróżniona w I edycji konkursu Menadżer Szkoleń.

 

Niezależny wykładowca m.in.:

        Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

        Politechniki Gdańskiej w Gdańsku

        Akademii Ekonomicznej/ Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

        Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie;

        Wyższej Szkoły Handlowej im. B.Markowskiego w Kielcach.