INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. organizuje szkolenia zamknięte szkolenia które są 

na naszej liście szkoleń otwartych ze szczególnym uwzględnieniem  problematyki w danej 

uczeni oraz dostosowuje program  szkolenia do indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy. 

 

Programy szkoleń proponowane przez nas są zawsze konsultowane ze zleceniodawcą i 

dopasowywane do indywidualnych potrzeb danej uczelni.

 

Oprócz dostosowania programu, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób 

prowadzenia szkolenia , rodzaju ćwiczeń i zadań do realizacji . 

 

Zaletą szkoleń zamkniętych jest to, że realizujemy te szkolenia w miejscu Państwa siedziby 

czym ograniczany koszty i czas szkolenia.

Właściwe konstruowanie umów w urzędzie. Analiza na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i praktycznymi przykładami formułowania umów w sprawach zamówień publicznych oraz  przekazanie zaawansowanej wiedzy, która posłuży Uczestnikom do jeszcze skuteczniejszego pełnienia obowiązków służbowych w obszarze prawa zamówień publicznych.

 

Przekładowe zagadnienia jakie mogą być omawiane podczas szkolenia. Ilość zagadnień jest do ustalenia ze zlecających przeprowadzenia szkolenia wiec poniższe zagadnienia należy traktować  jako propozycje do omówienia. 

 

1.   Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa jednostek sektora finansów publicznych. 

2.   Prawne uwarunkowania dotyczące czynności prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

3.   Zasady zaciągania przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązań cywilnoprawnych w świetle regulacji ustawy o finansach publicznych.

4.   Obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy cywilnoprawnej, rodzaje i podział umów, budowa typowej umowy cywilnoprawnej występującej w powszechnym obrocie w sektorze usług publicznych.

5.   Szczególne rodzaje umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych w obszarze publicznoprawnym (np. udzielenie oraz rozliczenie dotacji, ramowe wzory umów w sferze regulacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

6.   Specyfika i prawne uwarunkowania umów zawieranych w sprawach zamówień publicznych.

7.   Skutki niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania przez jednostkę sektora finansów publicznych.

8.   Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

9.   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

10.  Omówienie różnic pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne . 

11.  Konsekwencje zwarcia umowy po upływie okresu związania ofertą.

12.  Omówienie zasad właściwego konstruowania umów.

13. Forma umowy o zamówienie publiczne w kontekście umów cywilnoprawnych.

14. Omówienie umów dot. zamówień publicznych oraz kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji.

15. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.

16. Zmiany umowy w toku realizacji:

17. Zmiany  umowy w trakcie realizacji  jako istotne i nieistotne 

18. Umowy dot. udzielania zamówień z wolnej ręki.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy.

20. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów.

21. Odstąpienie od umowy: Umowne, Ustawowe,odstępne ,  Wypowiedzenie umowy.

22. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

 

Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. wygrał konkurs i organizuje szkolenie na zlecenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości gdzie uczestnikami szkolenia będą Radcy Prawni oraz pracownicy zaangażowani w odzyskiwanie środków europejskich.

 

Tytuł szkolenia to :

„Postępowanie administracyjne i egzekucyjne związane z odzyskiwaniem środków europejskich, rola autokontroli w perspektywie finansowej 2014-2020”

Czytaj więcej...