INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Właściwe konstruowanie umów w urzędzie. Analiza na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i praktycznymi przykładami formułowania umów w sprawach zamówień publicznych oraz  przekazanie zaawansowanej wiedzy, która posłuży Uczestnikom do jeszcze skuteczniejszego pełnienia obowiązków służbowych w obszarze prawa zamówień publicznych.

 

Przekładowe zagadnienia jakie mogą być omawiane podczas szkolenia. Ilość zagadnień jest do ustalenia ze zlecających przeprowadzenia szkolenia wiec poniższe zagadnienia należy traktować  jako propozycje do omówienia. 

 

1.   Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa jednostek sektora finansów publicznych. 

2.   Prawne uwarunkowania dotyczące czynności prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

3.   Zasady zaciągania przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązań cywilnoprawnych w świetle regulacji ustawy o finansach publicznych.

4.   Obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy cywilnoprawnej, rodzaje i podział umów, budowa typowej umowy cywilnoprawnej występującej w powszechnym obrocie w sektorze usług publicznych.

5.   Szczególne rodzaje umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych w obszarze publicznoprawnym (np. udzielenie oraz rozliczenie dotacji, ramowe wzory umów w sferze regulacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

6.   Specyfika i prawne uwarunkowania umów zawieranych w sprawach zamówień publicznych.

7.   Skutki niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania przez jednostkę sektora finansów publicznych.

8.   Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

9.   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

10.  Omówienie różnic pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne . 

11.  Konsekwencje zwarcia umowy po upływie okresu związania ofertą.

12.  Omówienie zasad właściwego konstruowania umów.

13. Forma umowy o zamówienie publiczne w kontekście umów cywilnoprawnych.

14. Omówienie umów dot. zamówień publicznych oraz kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji.

15. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.

16. Zmiany umowy w toku realizacji:

17. Zmiany  umowy w trakcie realizacji  jako istotne i nieistotne 

18. Umowy dot. udzielania zamówień z wolnej ręki.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy.

20. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów.

21. Odstąpienie od umowy: Umowne, Ustawowe,odstępne ,  Wypowiedzenie umowy.

22. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.